Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Vlasništvo i novosti u zakonodavstvu

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić

Svrha seminara

Pravni osnov stjecanja vlasništva na nekretninama i druge novosti u ovršnom postupku radi naplate tražbine prodajom nekretnine (Zakon o izmjenama I dopunjama Ovršnog zakona)

Reforma katastra nekretnina i zemljišnih knjiga započela je 2001. godine s ciljem uređenja katastra zemljišta i sustava zemljišnih knjiga. Tijekom nepunih sedamnaest godina sustav katastra nekretnina i zemljišnih knjiga sporo se mijenja, a postupak upisa nekretnina i stvarnih prava u zemljišne knjige nije postigao efikasnost kakvu smo očekivali u samom početku reforme. Neefikasnost postupka upisa nekretnina i stvarnih prava u zemljišne knjige, te postupak usklađenja podataka o nekretnini u katastru nekretnina i zemljišnih knjiga jedan je od uzroka povećanog broja parničnih postupaka radi utvrđenja vlasništva. Fizičke i pravne osobe pokreću parnične postupke radi utvrđivanja vlasništva na nekretninama, a kako bi ostvarile svoja vlasnička ovlaštenja propisana zakonom. Pravo vlasništva stječe se upisom u zemljišne knjige, a što nam omogućuje i raspolaganje nekretninom u pravnom prometu.

Valjani pravni posao kojem je cilj prijenos prava vlasništva (modus) pretpostavka je za upisu u zemljišne knjige. Pravo vlasništva stječe se tek upisom u zemljišne knjige (titulus). Ponekad isprave koje se dostavljaju nadležnom sudu ne ispunjavaju sve posebne pretpostavke propisane Zakonom o zemljišnim knjigama kako bi se odobrio upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Stoga će se u određenim slučajevima odobriti predbilježba upisa u zemljišne knjige, umjesto uknjižbe. Kod prijenosa vlasništva može se dogoditi i da istu nekretninu otuđe vlasnici višestruko. Stoga je potrebno poznavati pravni put za zaštitu kod višestrukog otuđenja nekretnine. Osim pravnim poslovima vlasništvo se stječe među inim i nasljeđivanjem te dosjelošću. Dosjelost je pravni institut na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva na nekretnini ako je udovoljeno pretpostavkama propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Kako bismo ostvarili pravo na upis vlasništva na temelju presude suda potrebno je pravilno postaviti tužbeni zahtjev radi zaštite prava koju zahtjevamo da sud utvrdi (vlasničke tužbe). Često u praksi susrećemo slučajeve da stranke ne ostvare svoja prava u sudskom postupku jer ne odrede tužbenim zahtjevom koju pravnu zaštitu zahtjevaju imajući u vidu činjenice na kojima temelje svoj tužbeni zahtjev. Iz tih razloga posebno će se razmotriti sudska praksa i najčešće pogreške koje se javljaju u postupcima za zaštitu vlasništva.

Na seminaru će se obraditi i nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, a koje se odnose na prodaju nekretnina u ovršnom postupku (zaštita prava na dom – ovrha prodajom nekretnine). Tražbina vjerovnika često se namiruje ovršnom prodajom nekretnine. Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 73/2017) uvodi izmjene kako u samom ovršnom postupku (prijedlog za ovrhu) tako i u samoj definiciji nekretnine koja je nužna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Ujedno je zakonodavac propisao posebne uvjete za određivanje ovrhe na nekretnini kao i uvjete za stambeno zbrinjavanje ovršenika.

Sudionici seminara upoznat će se sa sudskom praksom.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 • Sadržaj prava vlasništva
 • Izvršavanje prava vlasništva
 • Zaštita vlasništva (vlasničke tužbe)
 • Pravni osnov (ugovori)
 • Sudska praksa

Zakon o zemljišnim knjigama

 • Usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja
 • Upis građevine u zemljišne knjige s posebnim osvrtom na posebne propise radi upisa građevine
 • Uknjižba i predbilježba prava vlasništva
 • Sudska praksa

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

 • Prijedlog za pokretanje ovrhe
 • Ovršni postupak
 • Dražba nekretnina
 • Prava ovršenika u ovršnom postupku u kojem se prodaje nekretnina

Vrijeme

srijeda, 25.10.2017. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.