Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Parnični postupak u praksi - nova organizacija glavne rasprave

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić

Svrha seminara

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu 01. travnja 2013. godine uvodi novu koncepciju glavne rasprave, poglavito u dijelu provođenja pripremnog ročišta te ročišta za glavnu raspravu. Izmjene Zakona o parničnom postupku stvorile su niz problema u ostvarivanju prava stranaka u postupku zbog nepoduzimanja radnji u određenom stadiju postupka.

Tijek glavne rasprave izmjenjen je i sveden u bitnom isključivo na dokazni postupak. Stadije glavne rasprave prema novom uređenju dijele se na prethodni postupak, odnosno obvezno pripremno ročište, u svim postupcima pred sudom. U prethodnom postupku uvodi se ograničenje prava na iznošenje novota time da je omogućeno iznošenje novih činjenica i predlaganja dokaza i nakon zaključenja prethodnog postupka, ali samo u iznimnom slučaju. U sporovima male vrijednosti stranke moraju iznijeti nove činjenice i predložiti dokaze prije pripremnog ročišta, dok će na pripremnom ročištu navedenu mogućnost imati samo ako ih prije održavanja pripremnog ročišta bez svoje krivnje nisu mogle iznijeti, odnosno predložiti. Navedene izmjene značajno koncentriraju parnični postupak jer je poduzimanje znatnog broja procesnih radnji ograničeno do podnošenja, odnosno iznošenja odgovora na tužbu ili stadija okončanja prethodnog postupka.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU izmjenila su se i pravila o dostavi tužbe strankama koje imaju prebivalište odnosno sjedište u nekoj od članica u EU. Ujedno je omogućeno i provođenje dokaznog postupka pred sudovima u državama članicama zamolbenim putem. 

Namjena

Seminar je namijenjen punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u parničnom postupku. Seminar je namijenjen i drugim fizičkim i pravnim osobama koje ne uspjevaju riješiti svoje pravne odnose u mirnim postupcima, iz razloga što poznavanjem stadija sudskog postupka svaka strana može procijeniti hoće li svoje pravne odnose brže i efikasnije riješti u postupcima mirenja ili će podnijeti tužbu radi ostvarivanja svojih prava.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz i analiza primjera tužbi i odluka suda.

Raspored seminara

I dio od 09:15 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Pripremni postupak suda
  • Dostava tužbe u zemlje EU
  • Iznošenje procesnih prigovara na pripremnom ročištu
  • Odluka suda o provođenju dokaza na ročištu za glavnu raspravu
  • Provođenje dokaza u državama članicama EU
  • Predlaganje provođenja dokaza nakon zaključenja prethodnog postupka
  • Procesne posljedice nedolaska na pripremno ročište i na ročište za glavnu raspravu
  • Provođenje glavne rasprave
  • Objava i uručenje presude
  • Žalbeni postupak

Predavač

dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić sutkinja je Općinskog građanskog suda u Zagrebu i voditeljica odjela za stvarna prava. Predavač je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Održala je niz seminara i objavila više stručnih radova s područja stvarnih prava  i parničnog postupka.

Vrijeme

četvrtak, 29.5.2014. od 9:15 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Parnični postupak u praksi - nova organizacija glavne rasprave
Vrijeme četvrtak, 29.5.2014. od 9:15 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.