Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse

Predavač

Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 12

U hrvatskoj sudskoj praksi sve je veći broj sporova u kojima radnici traže sudsku zaštitu zbog mobbinga i/ili uznemiravanja na radnom mjestu. No, svaki neriješeni konflikt s nadređenima ili s kolegama općenito ne predstavlja mobbing odnosno uznemiravanje.

Kako radnici često pogrešno smatraju da neko ponašanje spram njih predstavlja mobbing, odnosno uznemiravanje, oni nerijetko "gube" u ovoj vrsti sporova. Pri tome poseban se problem pojavljuje kada radnici iskoriste zakonsku mogućnost prekida rada uz istovremeno vođenje spora i primanje naknade plaće za vrijeme tog spora. Naime, ako se utvrdi da prekid rada nije bio zakonit radnik je dužan vratiti naknadu plaće koju je za vrijeme spora primao.

Neovisno o ovom riziku koji radnik na sebe preuzima prekidom rada, analizom sudske prakse može se ipak zaključiti da je sve veći broj pravomoćnih sudskih odluka kojima se poslodavcima nalaže da radnicima naknade imovinsku i neimovinsku štetu koja im je zbog mobbinga i uznemiravanja nastala.

Kako bi se izbjegli sudski sporovi u kojima tužitelj sa svojim zahtjevima neće uspjeti kao i kako bi i poslodavci i radnici mogli prepoznati u kojem pravcu će se razvijati spor vezan uz mobbing i/ili uznemiravanje korisno je znati na što se u postupku utvrđivanja postojanja mobbinga i uznemiravanja i njihovih štetnih posljedica treba obratiti posebna pažnja.

Namjena

Seminar je namijenjen poslodavcima, radnicima zaposlenim u pravnim službama, osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, odvjetnicima, članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima, osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje...

Način realizacije

PPT prezentacija s brojnim primjerima iz sudske prakse, analiza praktičnih primjera, rad u grupama.

Iz programa seminara

 • Što je mobbing?
 • Vrste mobbinga
 • Pojavni oblici mobbinga
 • Što je to izravna i neizravna diskriminacija?
 • Razlika između mobbinga i diskriminacije
 • Rješavanje pritužbi radnika zbog uznemiravanja
 • Pravo radnika da prekine rad i vodi sudski spor zbog uznemiravanja
 • Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na tzv. Prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca
 • Postavljanje tužbenog zahtjeva u sporovima za zaštitu od mobbinga/uznemiravanja
 • Vrste naknade štete koje radnik može potraživati
 • Visina naknade štete zbog mobbinga/uznemiravanja u sudskoj praksi
 • Sankcioniranje mobbera i uznemiravatelja kroz sudsku praksu
 • Dopuštenost revizije u sporovima za zaštitu od mobbinga/uznemiravanja
 • Praksa Ustavnog suda RH na području mobbinga/uznemiravanja

Predavač

Mr.sc. Iris Gović Penić sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Autorica je velikog broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog, procesnog i ovršnog prava, te je koautorica većeg broja knjiga i komentara Zakona o radu.

Kao predavačica sudjelovala je na većem broju seminara te je bila voditeljica okruglih stolova i radionica. Autorica je većeg broja obrazovnih materijala izrađenih za potrebe edukacije sudaca u okviru aktivnosti Pravosudne akademije. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao pravni ekspert na projektima koji se financiraju iz fondova EU. Članica je stručnog savjeta časopisa: Radno pravo, Odvjetnik, Pravo i porezi. Članica je Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata. Objavila je knjigu pod nazivom Diskriminacija, uznemiravanje i mobing - radnopravni okvir i sudska praksa. Riječ je o prvoj knjizi u RH koja na sveobuhvatan način, a potkrijepljeno brojnom sudskom praksom, obrađuje temu uznemiravanja i mobinga na radnom mjestu.

Vrijeme

četvrtak, 11.11.2021. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse
Vrijeme četvrtak, 11.11.2021. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.