Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Povreda prava osobnosti - naknada neimovinske i imovinske štete

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Zakon o obveznim odnosima napušta terminologiju koja je korištena u dotadašnjem Zakonu o obveznim odnosima – fizički i duševni bolovi, smanjenje životne aktivnosti, strah i naruženost, te se koristi samo pojam – povreda prava osobnosti. Prema Zakonu o obveznim odnosima iz 2005. godine povreda prava osobnosti je jedinstveni pravni osnov za određivanje neimovinske štete dok fizičke boli, različiti oblici duševnih boli, naruženosti i dr. su činjenice odnosno kriteriji (kvalifikatorne okolnosti) po kojima sud, uzimajući u obzir težinu povrede i okolnosti slučaja određuje visinu pravične novčane naknade. Pravni temelj povrede prava osobnosti kao neimovinska šteta postaje sama povreda prava osobnosti.

Povreda prava osobnosti ne ograničava se samo na povredu prava osobnosti fizičke osobe već obuhvaća i povredu prava osobnosti pravne osobe što je novost u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Svakoj fizičkoj osobi i pravnoj osobi pripada pravo na isplatu pravične novčane naknade koju će sud dosuditi za pretrpljenu neimovinsku štetu, ali samo ako sud utvrdi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju.

Najaktualnije pitanje koje se postavlja nakon stupanja Zakona o obveznim odnosima na snagu 2005. godine a kojim je prihvaćena objektivna koncepcija štete jest utvrđivanje objektivnih medicinskih, a zatim i pravnih kriterija na temelju kojih će se utvrditi postojanje povrede prava osobnosti na tjelesno i/ili duševno zdravlje odnosno prava oštećenika na naknadu neimovinske štete, a potom i visina štete koju će sud dosuditi. Kriteriji za utvrđivanje povreda prava osobnosti osobito su aktualna u sporovima naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, a koja povreda je posljedica prometne nezgode. Na seminaru će biti obrađeno pitanje kada je neznatna povreda prava osobnosti i prema kojim kriterijima se utvrđuje i procjenjuje težina povrede prava osobnosti, problemi vezani u odnosu na objektivno preinačenje tužbe i dosuđivanje troškova parničnog postupka nakon objektivnog preinačenja tužbe.

Posebno će biti obrađen dokazni postupak do zaključenja prethodnog postupka u odnosu na predlaganje dokaza na okolnost utvrđivanja činjenica o kojima ovisi dosuđivanje neimovinske i imovinske štete i tijek kamate na zahtijevani iznos naknade štete.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz odredbi koje reguliraju institut povrede prava osobnosti, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Zakon o obveznim odnosima

 • Oblici povreda prava osobnosti
 • Objektivni medicinski kriteriji na temelju kojih će se utvrditi postojanje povrede prava osobnosti na tjelesno i/ili duševno zdravlje
 • Pravni kriteriji za utvrđivanje povreda prava osobnosti
 • Dokazni postupak u sporovima za naknadu neimovinske i imovinske štete
 • Problemi koji se javljaju nakon zaključenja prethodnog postupka u dokaznom postupku
 • Sudska praksa

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

 • Ugovor o osiguranju (police osiguranja)
 • Obveze osiguratelja (visina štete i rokovi plaćanja)
 • Osigurani slučaj

Naknada neimovinske štete - primjena orijentacijskih tablica

 • Kriteriji za utvrđivanje povreda prava osobnosti
 • Medicinski kriteriji za ocjenu povrede prava osobnosti fizičke osobe na tjelesno i duševno zdravlje
 • Hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja
 • Orijentacijske medicinske  tablice za procjenu smanjenja životne aktivnosti

Vrijeme

srijeda, 13.5.2015. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.