Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novi Zakon o javnoj nabavi: podzakonski propisi za provedbu i novija praksa DKOM-a

Predavač

Karmen Meić

Svrha seminara

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. kao opći normativni okvir kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. donosi niz promjena koje se odnose na pojedine institute javne nabave, ali i na podzakonske propise za provedbu ZJN 2016.

Sukladno odredbama ZJN 2016 Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave obvezno je donijeti podzakonske propise za provedbu ZJN 2016.

Među najvažnijim provedbenim aktima svakako je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji rješava niz nedoumica iz samog ZJN 2016, a  kojim se uređuju pitanja izrade dokumentacije o nabavi i ponude te postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način pripreme i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Pravilnikom o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi propisuje se sadržaj i oblik nadzora u svrhu sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje su posljedica povreda odredbi ZJN 2016 i njegovih podzakonskih propisa.

Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave propisuje se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Seminar ima svrhu dati prikaz najvažnijih i ključnih promjena u sustavu javne nabave te dati praktičnu uputu naručiteljima i ponuditeljima kako ispravno primijeniti odredbe ZJN 2016 i novih podzakonskih propisa.

Popodnevni dio seminara daje prikaz novijih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja su neiscrpan izvor znanja kako za obveznike primjene ZJN 2016, tako i za ponuditelje.

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

 • Sadržaj, način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi
 • Sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje
 • Postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

II. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

 • Plan nabave (sadržaj,donošenje i promjene plana nabave)
 • Registar ugovora (sadržaj, ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora)
 • Provedba analize tržišta
 • Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

III. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

 • Provedba upravnog nadzora
 • Certifikati (sadržaj, izdavanje i obnavljanje certifikata)
 • Program izobrazbe u području javne nabave

IV. Novija praksa DKOM-a

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
 • Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude

Vrijeme

srijeda, 27.9.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.