Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako transformirati kadrovske poslove u moderno upravljanje ljudskim potencijalima - Stručnjak za ljudske potencijale

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Svrha seminara

Svako poduzeće, koje želi i uspijeva rasti, u jednom trenutku se susretne s činjenicom kako klasični kadrovski poslovi više ne mogu ispunjavati funkciju takvog, brzorastućeg, poslovanja.

Većina ljudi koji se bave ljudskim potencijalima naglasit će da je kvaliteta brige za ljude jedan od ključnih faktora koji dijele uspješne od neuspješnih poduzeća. Kod uspješnih poduzeća postoji stvarni interes za ljude koji se očituje u njihovom educiranju i razvoju, nastojanju uspostavljanja kvalitetnih odnosa s njima, potiče se njihova participacija u odlučivanju te su uspostavljeni dobri sustavi nagrađivanja. S druge strane, kod neuspješnih poduzeća se često uočava rigidni i strogo hijerarhijski menadžment, loša interna komunikacija, proizvoljno nagrađivanje te nedostatak brige za razvoj i napredovanje ljudi. To je često praćeno visokim stopama bolovanja i fluktuacije te upitnom produktivnošću.

Transformacija kadrovskih poslova u moderno upravljanje ljudskim potencijalima je proces koji zahtjeva, osim usvajanja strateške i procesne filozofije, niz poslovnih odluka i praktičnih koraka.

Polaznici će tijekom edukacije saznati koje poslovne odluke treba donijeti, koje aktivnosti poduzeti kako bi poduzeće učinilo zaokret u smjeru suvremenog upravljanja ljudskim potencijalima. Osim toga, imat će priliku praktično izraditi temeljne dokumente na kojima počiva transformacija te kreirati poslovne procese s kojima upravljanje ljudskim potencijalima dobiva dimenziju funkcionalnosti i transparentnosti.

Osim najavljenih tema, radionice će se prilagoditi konkretnim potrebama polaznika te će oni moći dobiti odgovore na osobna pitanja i dileme vezane uz procese i aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima.

Namjena

Voditeljima kadrovskih poslova ili ljudskih potencijala koji imaju potrebu organizirano i sustavno upravljati ljudskim potencijalima.

Način realizacije

Maksimalno 12 sudionika. Kratka predavanja, praktičan rad, grupni rad, individualni rad, testovi, vježbe. Za prijave na dvije ili više radionica može se koristiti dva sata besplatnih individualnih konzultacija vezanih za tvrtku u kojoj je zaposlen. Konzultacije će se organizirati prema rasporedu predavača.

Iz programa seminara

I. radionica: 19.3.2018. Strateški pristup upravljanja ljudskim potencijalima; svrha, vrijednosti, misija, vizija, ciljevi

 • Strateška usmjerenost odjela za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Kako definirati vrijednosti poduzeća?
 • Kako uskladiti misiju, viziju i ciljeve odjela s misijom, vizijom i ciljevima kompanije?

Prijavi se na I. radionicu

II. radionica: 6.4.2018. Izrada ključnih dokumenta za upravljanje ljudskim potencijalima

 • Organigram
 • Sistematizacije radnih mjesta
 • Opisi poslova
 • Platni razredi
 • Kodeks poslovnog ponašanja
 • Pravilnik o radu
 • Metodologija za izradu dokumenta
 • Praktični primjeri i kreiranje dokumenata za vlastito poduzeće
 • Obavezni sadržaji dokumenata

Prijavi se na II. radionicu

III. radionica: 27.4.2018. Uspostava i razvoj procesa selekcije i procjene kandidata; uvođenje u posao, mentorski sustav

 • Kako modelirati proces pribavljanja i selekcije kandidata?
 • Kako uspostaviti sustav obuke i praćenja novozaposlenih?
 • Kako uspostaviti mentorski sustav?

Prijavi se na III. radionicu

IV. radionica: 25.5.2018. Uspostava i razvoj procesa upravljanja učinkom; postavljanje ciljeva, godišnji razgovori

 • Kako modelirati proces procjene kompetencija?
 • Kako modelirati proces upravljanja učinkom
 • Kako uspostaviti sustav godišnjih razgovora i feedback kulturu?

Prijavi se na IV. radionicu

V. radionica: 15.6.2018. Uspostava i razvoj procesa usmjerenih na stvaranje dobrih odnosa sa zaposlenicima; ispitivanje organizacijske klime, zadovoljstva poslom, teambuilding, radno-poslovna ravnoteža

 • Kako i zašto ispitivati organizacijsku klimu i kulturu te zadovoljstvo poslom, postupanje s rezultatima?
 • Kako organizirati teambuilding – prednosti i nedostaci?
 • Kako pomoći zaposlenicima da uspostave radno- poslovnu ravnotežu?

Prijavi se na V. radionicu

Vrijeme

19.3, 6.4, 27.4, 25.5, 15.6.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

5560,00 HRK
Cijena za 5 radionica: 5.560,00. Cijena pojedinačne radionice: 1.390,00 + PDV.