Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Upravljanje rizicima u javnoj nabavi

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

U javnoj nabavi sudjeluju 2 bitna segmenta gospodarstva, naručitelji koji trošeći novac poreznih obveznika moraju ostvariti princip ”najbolje vrijednosti za novac” i privatni poduzetnici kao ponuditelji i pokretači gospodarskog razvoja. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave objavila je Statističko izvješće o javnoj nabavi iz kojeg je razvidno da je ukupna vrijednost javne nabave u 2013. godini iznosila 39.485.757.201 kuna, što je 12,08% BDP-a za 2013. godinu.

Pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Pred certificirane predstavnike naručitelja često se postavljaju zahtjevi za provođenje raznih nabava roba, radova ili usluga za koje su potrebna posebna, specifična znanja vezana uz konkretan predmet nabave. Često analiza tržišta od strane naručitelja nije dovoljna i ne može osigurati kvalitetnu dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik. Prije početka postupka javne nabave naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskih subjekata (potencijalnih ponuditelja) koji se može iskoristiti u izradi dokumentacije, pod uvjetom da takav savjet nema učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije. Za potrebe izrade dokumentacije naručitelji mogu angažirati i vanjske stručne osobe koje poznaju i znaju opisati predmet nabave. Poznavanje predmeta nabave i posebnih propisa koja se odnose na taj predmet nabave, ključno je za sastavljanje kvalitetne dokumentacije i troškovnika te u konačnici uspješnu provedbu postupka javne nabave. O tome ovisi i kasnija realizacija ugovora o javnoj nabavi čije je izvršenje naručitelj obvezan kontrolirati te osigurati izvršenje u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.

Da bi od sebe otklonili rizik neuspješnog postupka, ovlašteni predstavnici naručitelja trebaju pravodobno utvrditi potencijalne rizike koji mogu ugroziti postupak javne nabave te o tome obavijestiti nadležne odgovorne osobe. Rizici mogu biti raznovrsni, ovisno o predmetnu nabave. Nepoznavanje predmeta nabave jedan je od najvećih rizika u javnoj nabavi. Ako sami naručitelji ne mogu opisati predmet nabave i sastaviti troškovnik - kako će ponuditelji znati sastaviti ponudu koja zadovoljava potrebe naručitelja? Posljedice nepoznavanja predmeta mogu rezultirati nejasnim i nepotpunim troškovnicima, nerazumljivim i/ili nedovoljno opisanim uvjetima i dokazima sposobnosti. Naručitelji u očima javnosti odaju dojam nesposobnosti, a ponuditelji u takvim uvjetima često posežu za pravnom zaštitom i ulažu žalbe na dokumentaciju za nadmetanje. Time se razdoblje provođenja postupka nužno produžuje, a naručitelji u slučaju da se utvrdi propust na njihovoj strani, snose i troškove žalbenog postupka. Zbog nemogućnosti završetka postupka javne nabave u planiranom roku, naručitelji mogu snositi i posljedicu gubitka financijskih sredstava koja su im za nabavu često osigurana u ograničenom periodu.

Namjena

Seminar ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s javnom nabavom, bilo kao predstavnici javnih ili sektorskih naručitelja ili kao predstavnici gospodarskih subjekata koji sudjeluju u postupcima javne nabave podnošenjem ponuda ili pak kao podizvoditelji. Cilj seminara je na primjerima iz prakse i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način dati prikaz potencijalnih rizika koji se javljaju u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja javnom nabavom osigurava zakonitost poslovanja naručitelja, a ponuditeljima daje mogućnost nesmetanog tržišnog nadmetanja.

Način realizacije

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0131.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Rizici i odgovornosti naručitelja u javnoj nabavi

 • Zašto je nepoznavanje predmeta nabave jedan od najvećih rizika u javnoj nabavi?

Odabir postupka i izrada vremenskog plana trajanja postupka

 • Zakonski uvjeti za odabir pravilnog postupka javne nabave
 • Koje postupke naručitelji biraju slobodno, a koje u posebnim slučajevima i okolnostima?
 • Projekcija vremenskog trajanja postupka ovisno o vrsti postupka i procijenjenoj vrijednosti nabave

Aktivnosti naručitelja od ispitivanja tržišta do izrade kvalitetne dokumentacije za nadmetanje

 • Znamo li što nabavljamo?
 • Vrijeme uloženo u ispitivanje tržišta i kreiranje jasne, razumljive i nedvojbene dokumentacija  preduvjet je podnošenja usporedivih ponuda

Specifični rizici koji se pojavljuju kod pripreme troškovnika

 • Izrada tehničkih specifikacija koje omogućuju jednak pristup ponuditeljima postupku javne nabave.
 • Troškovnik, količina predmeta nabave i način određivanja cijene ponude sukladno Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, broj 10/12).

Sudjelovanje gospodarskih subjekata u izradi dokumentacije za nadmetanje

 • Pod kojim uvjetima naručitelj smije prije početka postupka javne nabave tražiti i/ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta?

Prepoznavanje situacija kada je neophodan angažman vanjskih stručnih osoba za izradu troškovnika

 • Pravodobno ukazivanje na potrebu uključivanja vanjskih stručnih osoba u izradu troškovnika odgovornost je ovlaštenih predstavnika naručitelja.
 • Shvaćanje važnosti uloge ovlaštenog predstavnika naručitelja.

Ugovori u javnoj nabavi

 • Prijedlog ugovora i/ili okvirnog sporazuma kao dio dokumentacije za nadmetanje

Upravljanje ugovorom-praćenje realizacije

 • Aktivnosti naručitelja od sklapanja ugovora do realizacije nabave
 • Uspostavljanje sustava kontrole izvršenja ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja (bitne i nebitne izmjene ugovora)

Vrijeme

četvrtak, 18.6.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.