Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski, Dušan Munđar

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Nabava medicinskih proizvoda specifična je i iznimno složena. Naručitelji osim znanja iz područja javne nabave trebaju poznavati i posebne propise koji se odnose na ovaj predmet nabave. Od posebnih propisa ključno je poznavanje Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine 76/13). Pregledom javno objavljenih odluka Državne komisijom za kontrolu postupaka javne nabave  vidljivo je da se u žalbenim postupcima utvrđuju razne nepravilnosti. Nepravilnosti se utvrđuju u fazi objavljene dokumentacije za nadmetanje (cjelokupna ili dio dokumentacije za nadmetanje proglašava se nezakonitom) kao i u fazi pregleda i ocjene ponuda. Nije rijedak slučaj da se cjelokupni postupak javne nabave medicinskih proizvoda poništi zbog utvrđenja bitnih povreda iz čl. 144. Zakona o javnoj nabavi. U takvim okolnostima javlja se zvono za uzbunu. Postavlja se pitanje u čemu to naručitelji griješe kada pripremaju dokumentaciju za nadmetanje? Često se utvrđuju pogreške u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja. Naručitelji za potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti mogu između ostalog sukladno čl. 72.st.3. Zakona o javnoj nabavi zatražiti Izjavu o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe i Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.  Kod određivanja ovih uvjeta u nabavi medicinske opreme potrebno je pravilno protumačiti odredbe Zakona o medicinskim proizvodima. Traženje naručitelja da potvrda ovlaštenog zastupnika mora biti od onoga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj je protuzakonita i protivna pravilima o jedinstvenom tržištu Europske unije. Nadalje, Zakonom o medicinskim proizvodima propisano je da je ovlašteni zastupnik proizvođača medicinskih proizvoda pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji koju je proizvođač sa sjedištem u trećoj zemlji ovlastio pisanim putem da ga zastupa vezano uz obveze proizvođača medicinskih proizvoda na području Europske unije. Prema članku 3.st.1. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prilikom provođenja postupaka javne nabave poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze. Republika Hrvatska kao članica Europske unije dio je jedinstvenog tržišta koje čine sve države članice Europske unije. Slijedom navedenih odredaba, traženje da  potvrde/certifikati budu izdani od strane ovlaštenog zastupnika u Republici Hrvatskoj čine dokumentaciju za nadmetanje nezakonitom. Žalitelji u postupcima pred Državnom komisijom često ukazuju i na povredu načela ravnopravnog tržišnog natjecanja, osobito u dijelu specifikacija – troškovnika. U području javne nabave u Republici Hrvatskoj u tijeku je usklađenje s novim direktivama Europske unije. Nove direktive donose izazov pripreme dokumentacije za nadmetanje u kojima će kao vodeći kriterij odabira najpovoljnije ponude biti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (dalje: ENP). Za potrebe nabave medicinske opreme na seminaru će se dati praktični i primjenjivi primjeri ovog kriterija. 

Seminar ima svrhu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave educirati polaznike o najčešćim pogreškama i nepravilnostima u nabavama medicinske opreme. Polaznicima će se uvodno dati prikaz zakonodavnog okvira kojeg je potrebno poznavati i primijeniti u nabavi medicinske opreme te ukazati na važnost poštivanja osnovnih načela javne nabave. Kroz prikaz žalbenih predmeta po principu „učimo na tuđim pogreškama“ producirat će se lista potencijalnih rizika u nabavama medicinske opreme i dati prijedlozi za njihovo izbjegavanje. U drugom dijelu seminara daje se prikaz mogućih i primjenjivih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te ukazuje na važnost poznavanja samog predmeta nabave za koji se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kreira. Kroz interakciju s polaznicima na sažet će se i razumljiv način predstaviti mogućnosti primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (apsolutni i relativni model). 

Namjena

Seminar je namijenjen naručiteljima koji provode postupke javne nabave za nabavu medicinskih proizvoda (uređaji i oprema).

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz aktualnih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u predmetima nabave medicinskih proizvoda, prikaz izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude primjenjive za nabavu medicinskih proizvoda, interaktivna rasprava, upute za praktičnu primjenu znanja i vještina.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod u temu

  • Zakonodavni okvir u nabavi medicinske opreme
  • Važnost poznavanja predmeta nabave

Načela u javnoj nabavi

  • Važnost poštivanja osnovnih načela javne nabave
  • Koja se načela prema ocjeni Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupcima nabave medicinske opreme najčešće krše i zašto?

Relevantna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupcima nabave medicinske opreme

  • Prikaz aktualnih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupcima nabave medicinske opreme
  • Zakonita dokumentacija za nadmetanje  - kako ju osigurati?
  • Poznavanje posebnih propisa iz područja medicinske opreme kao preduvjet kreiranja zakonitih zahtjeva u dijelu tehničke i  stručne sposobnosti ponuditelja

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave medicinske opreme

  • Apsolutni i relativni model izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
  • Prikaz različitih modela ekonomski najpovoljnije ponude primjenjivih za nabavu medicinske opreme

Interaktivna rasprava

Vrijeme

četvrtak, 30.6.2016. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.