Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Godišnja porezna prijava za utvrđivanje poreza na dohodak i godišnji obračuni

Svrha seminara

Poduzetnici će  se upoznati sa obvezom utvrđivanja konačnog rezultata poslovanja i podnošenjem godišnje porezne prijave za 2011. godinu samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja  te građana. Poreznim olakšicama i pogodnosti koje se mogu iskoristiti prema  Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu te Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Postupcima obrade i kontrole pri verifikaciji godišnje porezne prijave a koja se provodi u nadležnim ispostavama Porezne uprave, te obveznim i dobrovoljnim prijelazom obveznika s poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit.
 

Namjena

Seminar je namijenjen knjigovodstvenim servisima, te svima koji se bave računovodstvenom strukom a sastavljaju porezne prijave obveznika poreza na dohodak za 2011., fizičkim osobama koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja a obveznici su plaćanja poreza na dohodak, fizičkim osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost a obvezni su voditi poslovne knjige (akviziteri, autori, stečajni upravitelji, novinari...), fizičkim osobama koje se bave poljoprivredom i šumarskom djelatnošću po kojoj osnovi su postali obveznici PDV-a.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

kava dobrodošlice
I dio  od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)
 

Iz programa seminara

 • koje samostalne djelatnosti obvezno utvrđuju konačan rezultat poslovanja i podnose poreznu prijavu za 2011. na novom obrascu DOH-Z i Obrascu  DOH,
 • koji građani su obvezni a koji mogu ako žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2011. na novom Obrascu DOH, promjena neoporezivih iznosa osobnih odbitaka, poreznih razreda,
 • vrste poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u 2011. (Obrasci knjiga KPI, KP, DI, evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog materijala i opreme),
 • evidentiranje poslovnih primitaka i poslovnih izdataka po načelu blagajne te vrste izdataka koji se porezno ne  mogu priznati,
 • utvrđivanje i prijenos poreznog gubitka,
 • obračun amortizacije dugotrajne imovine i osobnih automobila veće vrijednosti od 400.000,00 kn,
 • konačan obračun PDV-a za 2011. i odbitak pretporeza kod troškova reprezentacije i osobnih automobila
 • utvrđivanje dohotka zaključivanjem poslovnih knjiga,
 • izračun udjela ostvarenog dohotka na područjima posebne državne skrbi, grada Vukovara i brdsko planinskim područjima,
 • sastavljanje pregleda poslovnih primitka i izdataka koji se obvezno prilaže uz poreznu prijavu,
 • utvrđivanje poreza na dohodak i prireza za 2011 na prilogu UPO,
 • zajedničko obavljanje djelatnosti i prijava dohotka od zajedničke djelatnosti,
 • praktičan primjer popunjavanja godišnje porezne prijave za samostalnu djelatnost i građane,
 • obrada i verifikacija porezne prijave te programske kontrole koje se provode u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (promet po žiro računu,  Obrasci PDV i ID, ostvareni primici uzdržavanih članova),
 • donošenje poreznog i privremenog poreznog rješenja,
 • mogućnost ispravka porezne prijave ako je ista nepotpuna ili netočna te odustanka u propisanom roku,
 • podnošenje pismenog zahtjeva za povrat preplaćenog poreza,
 • obvezni i dobrovoljni prijelaz obveznika s poreza na dohodatk na oporezivanje porezom na dobit, sastavljanje početne bilance
 • dobiti na kraju prve godine poslovanja
 • Iskazivanje PDV-a kod promjene načina oporezivanja, ispravak dobiti na kraju prve godine poslovanja
   

Vrijeme

četvrtak, 9.2.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hypo centar, Slavonska avenija 6, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.