Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Bespovratna sredstva u turizmu

Predavač

Valentino Gerl

Namjena

Seminar je namjenjen svima koji se žele upoznati sa iznosima bespovratnih sredstava i kriterijima.

Iz programa seminara

OTVORENI NATJEČAJI:

I. Europski fond za regionalni razvoj - Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Namjenjen je pravnim ili fizičkim osobama koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Osigurano je 304.000.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore je: 1.000.000,00 HRK, a maksimalni: 10.000.000,00 HRK

Cilj: produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Natječaj je otvoren do prosinca 2016.

II. HZZ - Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje

Korisnici su poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.

Ciljane skupine: mlade osobe do 29 godina koje se nalaze i koje su bile na stručnom osposobljavanju, a od završetka kojeg nije prošlo više od 6 mjeseci, prijavljene u evidenciju nezaposlenih te nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Minimalni iznos potpore je: 16.800,00 HRK, a maksimalni: 52.500,00 HRK

Cilj je zadržavanje u zaposlenosti mladih osoba nakon stručnog osposobljavanja za rad na poslovima radnih mjesta za koje su se osposobljavale.

Trajanje potpore: 12 mjeseci

III. HZZ - „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje

Potpora je namjenjena nezaposlenim osobama bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda, izrađenim Profesionalnim planom zapošljavanja te koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 • ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.
 • Osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije)

Maksimalni iznos potpore je: 25.000,00 HRK

Cilj je pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta.

Trajanje potpore: 12 mjeseci

IV. ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. - Novi razvojni program potpore poduzetničkim projektima „Pokreni nešto svoje“

Program je namjenjen poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima.

Osigurano je 400.000,00 HRK. Maksimalni iznos potpore: 80.000,00 HRK

Cilj je ulaganje u razvoj, istraživanje, obrazovanje i infrastrukturu.

Natječaj je otvoren do 12. prosinca 2016.

V. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Ulaganje u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (mjera 6.4)

Namjenjen je: d.d., d.o.o., j.d.o.o., OPG, obrt, zadruga (mikro ili mali poduzetnik, <50 zaposlenih), upisani u Upisnik poljoprivrednika barem 1 godinu prije prijave na natječaj, SO: min. 2.000 EUR (potrebna je barem minimalna poljoprivredna proizvodnja)

70% prihvatljivih troškova. Minimalan iznos potpore: 3.500 EUR, a maksimalni iznos potpore: 200.000,00 EUR

Djelatnosti: ulaganja u turizam, tradicijski i umjetnički obrt, uslužne djelatnosti (vrtić, starački dom, kozmetički salon…) prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda, građenje i opremanje građevina.

VI. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području (mjera 6.2)

Potpora je najmjenjena poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, fizičkim osobama u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Iznos potpore: 100% ukupnih prihvatljivih troškova, maksimalni iznos potpore: 50.000,00 EUR

Djelatnosti: Turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima i prerada/trženje proizvoda

VII. EU financiranje turističkog sektora

 • Regionalni razvoj (istraživanja u turizmu, tehnološke inovacije, razvoj turističkih ICT proizvoda, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti…)
 • Kohezija (učinkovito upravljanje zaštićenih područja, prometna infrastruktura…)
 • Europski socijalni fond (obučavanje radnika, obučavanje i pomaganje ugroženim skupinama da pronađu posao…)
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (savjetodavne usluge u ruralnim područjima…)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (profesionalna edukacija, seminari, konferencije, studije…)

NATJEČAJI U NAJAVI:

VIII. Europski socijalni fond - „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“

Potpora je namjenjena nezaposlenima, uključujući dugotrajno nezaposlene ili radno neaktivne osobe koji pripadaju jednoj od sljedećih ranjivih skupina: nezaposleni mlađi od 25 godina, nezaposleni stariji od 54 godine, nezaposlene osobe s invaliditetom. Stručnjacima iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavačima u ustanovama za obrazovanje odraslih, mentorima praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca

Osigurano je 31.500.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore: 2000.000,00 HRK

Cilj je odgovor na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost.

Objava natječaja se očekuje uskoro.

ZATVORENI NATJEČAJI, OČEKUJE SE PONOVNO OTVARANJE

IX. Ministarstvo turizma - FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Namjenjen je mikro, mala i srednja poduzeća

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK, a maksimalan iznos potpore: 2.000.000,00 HRK

Cilj je ulaganje u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija, kroz projekte: kampova koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje, marina koji će nakon završetka projekta imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje, tematskih parkova

Natječaj je zatvoren u lipnju 2015.

X. Grad Zagreb - Javni natječaj za dodjelu potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika za 2016.

Natječaj je namjenjen malim i srednjim poduzetnicima; registriranima na području grada Zagreba prije 1. siječnja 2015.; u 2015. imaju ostvarene poslovne prihode i rashode; imaju najmanje jednog zaposlenog.

Osigurano je 6.000.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 100.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK

Sve djelatnosti osim: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, rudarstva i vađenja, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama, javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, djelatnosti kockanja i klađenja

Natječaj je zatvoren 7. listopad 2016.

XI. Grad Zagreb - Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Natječaj je namjenjen obrtima; djelatnostima slobodnih zanimanja; mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanima u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način; registriranima na području grada Zagreba; onima koji obavljaju tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost; imaju zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.

Minimalni iznos potpore: 10.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore: 30.000,00 HRK

Djelatnost: tradicijska (djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije prigodom proizvodnje i popravaka); deficitarna (djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude) i proizvodno obrtnička (proizvodne djelatnosti od gospodarskog značenja za Grad Zagreb).

Natječaj je zatvoren 20.lipnja 2016.

XII. HTZ - Potpore događanjima u 2016. godini

Potpora je namjenjena trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama, nacionalnim sportskim savezima, javnim ustanovama, ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, turističkim zajednicama, srednjim strukovnim i umjetničkim školama.

Maksimalni iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova

Cilj je unapređenje turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoj sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu, jačanje snage brenda hrvatskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Natječaj je zatvoren 30. svibnja 2016.

XIII. Ministarstvo poduzetništva i obrta - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama

Potpora je namjenjena mikro, malim i srednjim poduzećima: koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima; nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije; koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske; imaju najmanje jednog zaposlenog.

Osigurano je 600.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 30.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore: 80.000,00 HRK

Cilj je sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji radi jačanja konkurentnosti, odnosno učvršćivanja pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Natječaj je zatvoren 13.travnja 2015.

XIV. Ministarstvo turizma - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata

Sredstva su namjenjena subjektima malog gospodarstva, fizičkim osobama; privatnim iznajmljivačima; OPG obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Osigurano je 23.700.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 20.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore: 350.000,00 HRK

Cilj je podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata,  razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj,  diversifikaciju  ponude,  korištenje  novih  tehnologija  i  druge aktivnosti   u   cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Natječja je zatvoren 15.rujna 2016.

Vrijeme

četvrtak, 8.12.2016. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

990,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.