Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava medicinskih proizvoda

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0289.

Dosadašnja praksa pokazala je da je nabava medicinske opreme i lijekova poprilično zahtjevan postupak javne nabave, između ostalog, jer je tumačenje ZJN 2016 dovelo do pogrešaka prilikom izrade dokumentacije o nabavi pa se tako uvjeti sposobnosti često ne traže u skladu s odredbama Zakona.

Kod određivanja uvjeta u nabavi medicinske opreme potrebno je pravilno protumačiti i odredbe Zakona o medicinskim proizvodima. Naime, u svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora Ponuditelji/Zajednice gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima, osim što dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te ekonomsku i financijsku sposobnost, moraju dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost.

Na seminaru će se naglasak staviti upravo na spomenute dokaze relevantne za ocjenu tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, u okviru medicinske opreme. Dati će se odgovori na koje načine naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje navedene sposobnosti te će isti biti popraćeni praksom, kako i samog naručitelja tako i praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Izdvojit će se specifičnosti tražene određenim postupcima javne nabave, isključivo iz domene lijekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme koje će sam Naručitelj prezentirati na navedenom seminaru u cilju budućeg izbjegavanja grešaka koje su do sada dovodile i do poništenja postupaka javne nabave.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave (uvjeti sposobnosti)
  • Određivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u postupcima javne nabave medicinske opreme i lijekova
  • Norme vs. tehnička sposobnost
 • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima i pravilima
 • Katalog dostavljen uz ponudu
 • Kataloški broj proizvoda u troškovniku  kataloški broj proizvoda u katalogu
 • Katalozi/uzorci  traženi dvjema točkama DoN-a -u okviru:
  • Tehnička i stručna sposobnost
  • Kriterij za odabir ponude (necjenovni kriterij dakle kriterij kvalitete) Smije li naručitelj takvu odredbu propisati u DoN?
 • Što ako naručitelj već u ponudi traži uzorak, katalog, prospekt, izjavu proizvođača/zastupnika u svrhu bodova ponude prema kriteriju ENP?

Predavač

Loreta Zdrilić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, javno otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, te kao član stručnog povjerenstva sudjeluje u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave. Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavačica je na raznim konferencijama i radionicama kao i u Specijalističkoj izobrazbi u području javne nabave. Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Sudjeluje u pripremi i provedbi  projekata koji se temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju iz EU fondova, te je u sklopu istih član povjerenstva za postupke javne nabave građevinskih radova i usluga, medicinskih proizvoda i opreme te ostalih potrebnih usluga.

Vrijeme

četvrtak, 28.11.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava medicinskih proizvoda
Vrijeme četvrtak, 28.11.2019. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.