11. 01. 2023.

Mapa znanja uvrštena u Registar nositelja programa javne nabave

javna nabava u eu fondovima

Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 23. siječnja 2018. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (KLASA: UP/I-406-01/18-01/01; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 68. Dana 15.10.2020. ovlaštenje je produženo, te vrijedi do 23.1.2024. […]

Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 23. siječnja 2018. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (KLASA: UP/I-406-01/18-01/01; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 68.

Dana 15.10.2020. ovlaštenje je produženo, te vrijedi do 23.1.2024.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Stručne osobe koje će provoditi nastavni program su: Mirjana Čusek Slunjski, Karmen Meić i Maria Vlaho.

Mirjana Čusek-Slunjski, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

Završila je Pravni fakultet u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane pravnice. Direktorica je tvrtke ANGELA d.o.o. Nakon završenog Pravnog fakulteta svoja prva radna iskustva stječe u odvjetničkom uredu u Varaždinu. Nakon toga zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin gdje je radila od 2003. do 2014. godine na poslovima Tajnika fakulteta i voditelja odjeljka fakulteta (FOI) te organizirala i vodila poslove javne nabave za potrebe fakulteta. U razdoblju od 1.2.2015. do 31.12. 2016. radila je u Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb kao stručnjakinja javne nabave. U organizaciji RRIF-ovog učilišta pohađala je školu javne nabave. Od 2009. godine ovlaštena je trenerica u sustavu javne nabave i specijalist javne nabave (certifikati Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske). Na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin uspostavila je i vodila specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (od 2009. do 2014. godine). U sklopu IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre - International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija). Kao predavač u sustavu javne nabave priprema i predaje teme koje su proizašle iz njenog praktičnog iskustva u provođenju postupaka javne nabave. Od provedenih postupaka javne nabave i nastavno na to obrađenih tema ističu se: Arhitektonsko- urbanistički natječaj, Nabava građevinskih radova, Nabava IT opreme i dr. Suautorica je knjige Projekti u znanosti i razvoju, europski programi, urednice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, izdano 2009. godine (rad iz područja javne nabave) i autorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

Karmen Meić, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

Zaposlena je u Gradu Varaždinu kao specijalist javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave. Završila je program Trening trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave. Svoje višegodišnje iskustvo u poslovima javne nabave redovno prenosi polaznicima na specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave.

Maria Vlaho, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

Diplomirana je pravnica i direktorica društva EMDA Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 6 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Navedeno uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao zamjena osoba za nepravilnosti te donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Dodatno iskustvo stekla je provodeći ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava na strani korisnika, uključivo ugovore koji se odnose na projekte istraživanja i razvoja. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Više informacija na www.javnanabava.hr