11. 01. 2023.

Mapa znanja uvrštena u Registar nositelja programa javne nabave

registar nositelja programa javne nabave

Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 23. siječnja 2018. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (KLASA: UP/I-406-01/18-01/01; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02). Mapa znanja je uvrštena u Registar nositelja programa javne nabave pod rednim brojem 68.

Registar nositelja programa javne nabave

Dana 15.10.2020. ovlaštenje je produženo, te vrijedi do 23.1.2024.

Certifikat iz javne nabave

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Stručne osobe koje će provoditi nastavni program su: Mirjana Čusek Slunjski, Karmen Meić i Maria Vlaho.

Mirjana Čusek-Slunjski, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

 • Završila je Pravni fakultet u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane pravnice.
 • Direktorica je tvrtke ANGELA d.o.o.
 • Nakon završenog Pravnog fakulteta svoja prva radna iskustva stječe u odvjetničkom uredu u Varaždinu.
 • Nakon toga zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin gdje je radila od 2003. do 2014. godine na poslovima Tajnika fakulteta i voditelja odjeljka fakulteta (FOI) te organizirala i vodila poslove javne nabave za potrebe fakulteta.
 • U razdoblju od 1.2.2015. do 31.12. 2016. radila je u Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb kao stručnjakinja javne nabave.
 • U organizaciji RRIF-ovog učilišta pohađala je školu javne nabave. Od 2009. godine ovlaštena je trenerica u sustavu javne nabave i specijalist javne nabave (certifikati Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske).
 • Na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin uspostavila je i vodila specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (od 2009. do 2014. godine).
 • U sklopu IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave.
 • Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre - International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija).
 • Kao predavač u sustavu javne nabave priprema i predaje teme koje su proizašle iz njenog praktičnog iskustva u provođenju postupaka javne nabave.
 • Od provedenih postupaka javne nabave i nastavno na to obrađenih tema ističu se: Arhitektonsko- urbanistički natječaj, Nabava građevinskih radova, Nabava IT opreme i dr.
 • Suautorica je knjige Projekti u znanosti i razvoju, europski programi, urednice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, izdano 2009. godine (rad iz područja javne nabave) i autorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

Karmen Meić, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

 • Zaposlena je u Gradu Varaždinu kao specijalist javne nabave. 
 • Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave.
 • Završila je program Trening trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi.
 • Višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave.
 • Svoje višegodišnje iskustvo u poslovima javne nabave redovno prenosi polaznicima na specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave.

Maria Vlaho, stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

Diplomirana je pravnica i direktorica društva EMDA Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 6 godina praktičnog iskustva u savjetovanju:

 • Savjetovanje je vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.
 • Navedeno uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 • Također uključuje i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.
 • Radila je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).
 • Za to vrijeme radila je kao zamjena osoba za nepravilnosti te donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti.
 • Dodatno iskustvo stekla je provodeći ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava na strani korisnika. Uključivo ugovore koji se odnose na projekte istraživanja i razvoja.
 • Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima.
 • Uz to drži edukacije pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj.
 • Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Više informacija na www.javnanabava.hr

Aktualne edukacije iz područja javne nabave pogledajte među našim seminarima.