poslovne edukacije

Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela

Četvrtak, 04. 07. 2024. | 09:0016:30

Vedran Koporčić, Tomislav Lipoščak 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

260,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2024-0202.

I. Javna nabava u okviru EU fondova - priprema postupka i Dokumentacija o nabavi

 • odluka o imenovanju stručnog povjerenstva i sukob interesa. Osiguravanje izjava ovlaštenih predstavnika te objave na internetskim stranicama
 • istraživanje tržišta i stvaranje revizijskog traga
 • ex ante provjera Dokumentacije o nabavi
 • objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i Službenom listu EU
 • opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (robne marke, jednakovrijednost)
 • uvjeti sposobnosti u kontekstu tržišnog natjecanja
 • objašnjenja i izmjene Dokumentacije o nabavi i osiguravanje revizijskog traga

II. Javna nabava u okviru EU fondova - pregled i ocjena

 • način pregleda i ocjene ponuda i preduvjeti za odbijanje ponuda
 • pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u kontekstu rangiranja ponuda
 • zapisnik o pregledu i ocjeni i stvaranje revizijskog traga o poduzetim radnjama
 • transparentnost u postupanju i objavljivanje dokumentacije
 • jasna ocjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i obrazloženje bodovanja
 • e-Certis i dohvat ažuriranih dokumenata kroz EOJN RH

III. Javna nabava u okviru EU fondova - izvršenje ugovora

 • rok mirovanja i sklapanje ugovora
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora
 • revizijski trag o zaprimanju i vraćanju jamstava
 • obavijest o dodjeli ugovora i praćenje izvršenja ugovora
 • uvođenje podugovaratelja
 • priprema dokumentacije za ex post provjeru

PREDAVAČ: Vedran Koporčić, Tomislav Lipoščak

Vedran Koporčić, Tomislav Lipoščak

Vedran Koporčić, mag. iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. i čl. 39. st. 7. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23) Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener javne nabave. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo iz područja javne nabave u svim fazama javnonabavnog procesa. Prvo radno iskustvo je imao u odvjetništvu tijekom 2014. godine, nakon čega je radio u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od 2015. do 2020. godine, uključujući i na mjestu voditelja Odjela za nabavu i opće poslove. Od rujna 2020. godine poslove javne nabave obavlja u privatnom sektoru, a trenutno radi u gospodarskom subjektu VEDRAN KOPORČIĆ, obrt za pružanje poslovnih usluga, vl. Vedran Koporčić. Kontinuirano sudjeluje kao predavač javne nabave u programima izobrazbe za stjecanje certifikata u javnoj nabavi, kao i u programima usavršavanja. Tomislav Lipošćak, mag.iur. – stručnjak za javnu nabavu Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te više od pet godina radnog iskustva iz područja javne nabave, od pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave do utvrđivanja nepravilnosti u postupcima nabave. Svoj put u javnoj nabavi započeo je stručnim osposobljavanjem u Općoj bolnici Karlovac od prosinca 2016. do prosinca 2017. Od travnja 2018. do veljače 2023. radio je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti, a trenutno radi u gospodarskom subjektu INFO-BIDDER d.o.o za savjetovanje i usluge, na poslovima u području javne nabave.

Broj sudionika/prijava

REKLI SU O NAMA

VIŠE
Usput moram pohvaliti predavanje, meni je osobno bilo jedno od najboljih.. nadam se da ćete organizirati Javnu nabavu u okviru EU fondova 2, sigurno ću se prijaviti. Predavači su bili izvrsni, organizacija super.. čista petica.
Stomatološka poliklinika Zagreb
Iskoristila bih ovu priliku da pohvalim predmetni seminar, kako njegovu organizaciju, tako i predavače. Do sada sam pohađala cijeli niz edukacija po različitim područjima, a moram priznati da sam rijetko prisustvovala seminaru na kojem je bilo ovako dinamično i zanimljivo cijelo vrijeme trajanja seminara. Predavači su bili iznimno interesantni, s relevantnim znanjem za samu temu, vrlo fleksibilni i spremni odgovoriti na sva naša pitanja i komentare. Prilagođavali su dinamiku i teme našim potrebama te su nam uspjeli zadržati pozornost i uključenost tijekom cijeloga dana. Mislim da smo na kraju svi izašli zadovoljni i obogaćeni novim informacijama i znanjima. Vama kao organizatoru sve pohvale za pogođenu temu i za odabir predavača!
Grad Zagreb