poslovne edukacije

Manipulativna komunikacija

Četvrtak, 08. 09. 2016. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

Prijavi se na seminar

Svrha treninga je steći komunikacijsku kompetenciju kojom se možemo poslužiti na poslu i životu svaki put kad uočimo da komunikacija ne ide u smjeru kojim želimo ići, a koja, pri tome, od nas zahtjeva intenzivni emocionalni angažman.

Polaznici će, prije svega, razviti svjesnost i naučiti prepoznavati različite manipulacijske taktike kojima možemo biti svakodnevno izloženi u komunikaciji s drugima – kako na poslu s kolegama i šefovima, tako i u privatnom životu, u komunikaciji s bliskim osobama. Istovremeno će upoznati i protumjere kojima si mogu pomoći svaki put kad uoče da netko u komunikaciji s njima, koristi manipulacijsku taktiku.

Osim toga, svrha seminara je identificirati i vlastite štetne obrasce koji nas čine lakim plijenom za manipulaciju te uvježbati ponašanja i strategije koji povećavaju naš imunitet na manipulaciju.

Budući da takve, komunikacijski zahtjevne, situacije često prati i intenzivna emocionalna reakcija, polaznici će naučiti taktike zadržavanja smirenosti u emocionalno napetim situacijama te usvojiti zdravu vještinu postavljanja osobnih granica i odbijanja zahtjeva koji prekoračuju naše želje i mogućnosti.

Tijekom treninga polaznici će biti upoznati s obrascima ponašanja koje mogu iskoristiti u raznim situacijama gdje osjećaju komunikacijski pritisak.

Nakon treninga sudionici će moći prepoznati razne manipulativne tehnike, naučiti što i kako postupati u situacijama gdje osjete pokušaj manipulacije, identificirati vlastite obrasce ponašanja, mišljenja i emocija koji nas čini ranjivim na manipulaciju, naučiti kako zadržati smirenost u komunikacijski zahtjevnim situacijama, moći usvojiti različite korisne modele ponašanja u situacijama komunikacijskog pritiska.

Namjena edukacije o manipulativnoj komunikaciji

Seminar je namijenjen svima koji često imaju osjećaj da se rezultat komunikacije s drugim ljudima ne poklapa s ciljem koji su željeli tom komunikacijom postići. Znanja i vještine stečeni na ovom treningu mogu se primijeniti kako u poslovnim tako i u privatnim interakcijama s drugim ljudima.

Način realizacije: Predavanje, rad u parovima, grupni rad, diskusija.

Iz programa seminara o manipulaciji:

  • Što je manipulacija?
  • Prepoznavanje manipulacijskih taktika
  • Zašto smo ranjivi na manipulaciju?
  • Štetni mentalni obrasci i programi kojima pomažemo manipulatorima
  • Postupci za izbjegavanje manipulacije
  • Kako biti smiren u provokativnim situacijama?
  • Vještina odbijanja i postavljanja granica
  • Korisni modeli ponašanja u komunikacijskom pritisku

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava