poslovne edukacije

Jednostavna i javna nabava za početnike

Četvrtak, 07. 03. 2024. | 09:0016:30

Petak08. 03. 2024. | 09:0016:30

Jasmina Čulo, Vedran Koporčić 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

400,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Jednostavna i javna nabava za početnike

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2023-0647.

Namjena edukacije Javna nabava za početnike je na što jednostavniji način prikazati kako izgleda ciklus planiranja, pripreme i provedbe jednostavne i javne nabave u praksi.

Na seminaru će se svaka tema obraditi po fazama i ključnim koracima. To će, osim teoretskog dijela, obuhvaćati primjenu iz prakse. Određene točke iz programa seminara "Javna nabava za početnike" također će biti popraćene prikazima iz sustava EOJN RH, e-Certis i primjerima iz prakse DKOM-a.

Poslovna edukacija Jednostavna i javna nabava za početnike je namijenjena:

  • svim početnicima predstavnika naručitelja i ponuditelja
  • osobama koje sudjeluju u procesu jednostavne i javne nabave (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima, zaposlenima u privatnom sektoru i sl.).

Način realizacije seminara "Jednostavna i javna nabava za početnike"

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara Javna nabava za početnike

I. Dan - Planiranje u sustavu nabave i Proračun, opće upravljanje i ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i provedba postupka jednostavne nabave, statistička izvješća o javnoj nabavi

  • Planiranje u sustavu nabave i Proračun
    • Godišnji ciklus planiranja - priprema Plana nabave, razlike između Plana nabave i Proračuna, izvršenje Proračuna – s prikazom na praktičnim primjerima
  • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo nabave kod naručitelja
    • Opći akt naručitelja
    • Uloga stručnog povjerenstva kod pripreme i provedbe postupka – s prikazom na praktičnim primjerima
  • Priprema i provedba postupka jednostavne nabave
    • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta
    • Priprema postupka jednostavne nabave (Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva, Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Tehničke specifikacije i Opis predmeta nabave)
    • Provedba postupka jednostavne nabave (dostava Poziva na dostavu ponuda, zaprimanje, otvaranje te pregled i ocjena ponuda, izrada Zapisnika, Odluka o odabiru)
    • Ugovaranje i izvršenje ugovora
  • Statistička izvješća o javnoj nabavi
    • Registar ugovora
    • Statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu

II. Dan - Priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave

  • Priprema postupka javne nabave
    • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta, sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – prikaz iz sustava EOJN RH
  • Dokumentacija o nabavi
    • Opis predmeta nabave
    • Podjela predmeta nabave na grupe
    • Tehničke specifikacije i troškovnici
  • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata
    • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
    • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
    • Načela javne nabave - značaj i primjena u praksi
    • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
    • Kriterij za odabir ponude
  • Ponuda
    • Oblik i sadržaj
    • Zaprimanje i otvaranje
    • E - komunikacija naručitelja i ponuditelja
    • Postupak pregleda i ocjene ponuda
    • Načela javne nabave
    • Provjera preliminarnih dokaza navedenih u ESPD-u
    • Primjena instituta iz članka 263. i 293. ZJN-a
  • Dohvat dokaza iz registara EOJN RH i e-Certis
    • Elektronski prikaz rada u sustavu
  • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluke naručitelja
    • Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
    • Odluke naručitelja (vrste odluka, rok mirovanja, učinak odluka)
    • Uvid u ponude
  • Pravna zaštita u sustavu javne nabave
    • Žalba i e-Žalba
    • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
    • Tko ima pravo na žalbu
    • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a
  • Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

PREDAVAČ: Jasmina Čulo, Vedran Koporčić

Jasmina Čulo, Vedran Koporčić

Čulo Jasmina, mag.oec. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. i čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener zelene javne nabave. Također, posjeduje i certifikat za provedbu projekata i ugovora prema PMI metodologiji. Bogato radno iskustvo iz područja javne nabave, od planiranja i provedbe postupaka do pravne zaštite i implementacije, stekla je od samih početaka primjene javne nabave u Republici Hrvatskoj. U NATO Stabilizacijskim snagama u Operaciji pridruživanja radila je u periodu od 1999.-2002. godine. Zatim je kao ponuditelj radila osam godina u trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o. Dvije godine radila je kao sektorski naručitelj u K.D. Autotrolej d.o.o. Od 2013. godine radila je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), u Uredu za ugovaranje, samostalno koordinirajući provedbu te verificirajući postupke javne nabave za krajnje korisnike u sustavu korištenja programa i projekata EU. Tijekom 2015. godine sudjelovala je i kao član Radne skupine I pri MRRFEU za poslove analitičke i savjetodavne naravi s ciljem savjetovanja krajnjih korisnika te unapređenja kompletnog sustava javne nabave. Od 2017. do rujna 2020. godine u SAFU je radila kao voditeljica Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove. Trenutno radi u gospodarskom subjektu INFO-BIDDER d.o.o. za savjetovanje i usluge. Kontinuirano sudjeluje kao predavač javne nabave u programima izobrazbe djelatnika i krajnjih korisnika u sustavu. Koporčić Vedran, mag.iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te više od šest godina radnog iskustva iz područja javne nabave, od planiranja i provedbe postupaka do pravne zaštite i implementacije. Kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Sanje Artuković u Zagrebu radio je u periodu od siječnja 2014. do veljače 2015. godine, a od srpnja 2015. do ožujka 2017. godine radio je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u Uredu za ugovaranje, na poslovima provedbe i verifikacije postupaka javne nabave za krajnje korisnike u sustavu korištenja programa i projekata EU. Od ožujka 2017. do rujna 2020. godine u SAFU je radio u Odjelu za nabavu i opće poslove, a trenutno radi u gospodarskom subjektu INFO-BIDDER d.o.o. za savjetovanje i usluge, na poslovima u području javne nabave.

Broj sudionika/prijava