poslovne edukacije

Europsko radno pravo

Četvrtak, 21. 10. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

Prijavi se na seminar

Europsko radno pravo

Od 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska punopravna je članica Europske unije (dalje u tekstu EU). Ta činjenica uključuje i obvezu primjene pravne stečevine EU.

Naime, pristupanjem u članstvo EU za Republiku Hrvatsku je započela obveza primjene prava EU, a što posebno uključuje primjenu direktiva i sudsku praksu Suda Europske unije u Luxembourgu, (dalje u tekstu Sud EU).

S druge strane, Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Republika Hrvatska ratificirala je 5. studenog 1997. (dalje u tekstu Konvencija za zaštitu ljudskih prava). Time je sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske, postala dio njezinog unutarnjeg pravnog poretka.

No, na nekim područjima prava obveza primjene europskog prava dolazi više do izražaja, a na nekim područjima manje.

Radno pravo je ono područje prava koje se nalazi u prvonavedenoj kategoriji.

Naime, u radnom sporovima često su primjenjivi, ali i od odlučnog značaja, stavovi kako suda koji je osnovan radi zaštite prava i sloboda koje se jamče Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP), tako i Suda EU.

Usporedbom datuma koji su prethodno navedeni, a vezani uz to od kada se primjenjuje praksa Suda EU i ESLJP, može se primijetiti da je primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava u Republici Hrvatskoj znatno dulja.

Zbog toga ne treba iznenaditi činjenica da se i stranke u sudskim postupcima i punomoćnici stranaka pa i suci u sudskim odlukama više pozivaju na praksu ESLJP nego na praksu Suda EU.

Međutim, upravo to ukazuje da je praksi Suda EU potrebno posvetiti dodatnu pažnju, a imajući u vidu da je ona posebno značajna na području radnog prava, posebnu pažnju i dodatnu edukaciju potrebno je usmjeriti upravo na europsko radno pravo.

Navedeno je prepoznala i Mapa znanja donošenjem odluke o provođenju obrazovnih aktivnosti na području europskog radnog prava u vidu dvodnevne radionice.

Iz programa edukacije Europsko radno pravo

Na radionici će biti govora o onim institutima radnog prava u odnosu na koje su praksa Suda EU i praksa ESLJP najznačajnije i najprimjenjivije.

To su:

 • pojam radnika
 • prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • ugovor o radu na određeno vrijeme
 • kolektivno otkazivanje
 • agencijsko zapošljavanje
 • zaštita od diskriminacije, uznemiravanja i mobinga
 • zaštita privatnosti radnika
 • sloboda izražavanja odnosno zaštita zviždača
 • prava vezana uz godišnji odmor
 • obveza vraćanja stečenog bez osnove...

Praksa ESLJP u radnom pravu najviše dolazi do izražaja na području zaštite privatnosti radnika, slobode izražavanja, obveze vraćanja stečenog bez osnove, zaštite od diskriminacije, uznemiravanja...

Praksa Suda EU, s druge strane, značajna je za pojam radnika, prijenos ugovora o radu na novog poslodavca, zaštitu od zloupotrebe ugovora o radu na određeno vrijeme, agencijsko zapošljavanje, kolektivno otkazivanje, za ostvarivanje prava vezana uz godišnji odmor radnika...

Tijekom radionice bit će govora upravo o ovim institutima, ali kroz prizmu prakse europskih sudova koja je aktualna i za našu sudsku praksu kako bi sudionici mogli pronaći odgovore na konkretne situacije i dileme na koje nailaze u svakodnevnom radu.

Svrha edukacije

Sudionici će biti aktivno uključeni u radionicu na način da će se pred njih postavljati dvojbe i tražiti prijedlozi rješenja, zatim, poticat će ih se na iznošenje vlastitih iskustava na područjima o kojima će biti govora, o čemu će svi sudionici imati mogućnost raspravljanja. Raspravom će se poticati analiza primjene prakse europskih sudova na području RH, a radom na konkretnim primjerima.

Od primjera koji će se obrađivati neki su hipotetski, a neki već pravomoćno riješeni u sudskoj praksi.

Razumijevanjem, analiziranjem i povezivanjem pravnih stavova o spornim pitanjima sudionici radionice moći će prepoznati kako se treba ili kako se trebalo odlučiti o konkretnom pravu ili obvezi radnika i/ili poslodavca odnosno predvidjeti ishod konkretnog sudskog spora.

Uz teme koje su kao teme iz europskog radnog prava ovdje istaknute kao osobito važne, tijekom radionice bit će prikazane i mnoge druge odluke europskih sudova koje su direktno primjenjive (i) u radnim sporovima. Tako, npr. praksa ESLJP izuzetno je važna i u pogledu prava na pošteno suđenje koje je ponekad, iako je pred hrvatskim sudoima suđeno sukladno zakonu, po ocjeni ovog ESLJP ipak povrijeđeno. Isto tako, važno je prepoznati kada bi nacionalni sudac trebao postaviti tzv.prethodno pitanje Sudu EU i od kakvog je utjecaja (ne)postavljanje pitanje na ishod postupka.

Kome je namijenjena edukacija o Europskom radnom pravu?

 • odvjetnicima
 • korporativnim pravnicima
 • pravnicima koji zastupaju radnike kako prije tako i tijekom sudskog spora
 • članovima radničkih vijeća
 • sindikalnim povjerenicima
 • povjerljivim osobama zaduženim za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • osobama zaduženim za zaprimanje prijava za zaštitu dostojanstva radnika
 • osobama koje kod poslodavca odlučuju o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa…

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava