Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

U Republici Hrvatskoj područje zaštite tržišnog natjecanja uređeno je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, dok je naknada štete uređena u općem  propisu odnosno Zakonu o obveznim odnosima. No, uočeno je u praksi da oštećene stranke rijetko kada traže naknadu štete koju su pretrpjele zbog povrede tržišnog natjecanja i to neovisno o tome da li je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku o povredi ili te odluke nije bilo.

Ova praksa je slična u cijeloj Europskoj uniji, stoga je Europska komisija potaknula još 2004. godine rad na ujednačavanju pravila o naknadama štete, kao i olakšavanju položaja oštećenika u tim postupcima, a sa ciljem da se omogući žrtvama povreda prava tržišnog natjecanja ostvarivanje naknade štete. Privatna provedba predstavlja drugu stranu učinkovite zaštite prava tržišnog natjecanja koja se u potpunosti ostvaruje kombinacijom javne i privatne provedbe.

Rezultat tog rada je Direktiva 2014/104 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije.  Ova su pravila kod nas implementirana Zakonom o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja kojim se detaljno uređuju pitanja uređena Direktivom.

Zakon ima za cilj osigurati da oštećenici kojima je šteta nastala povredom europskog ili nacionalnog prava tržišnog natjecanja dobiju punu kompenzaciju povrede koju su pretrpjeli i to neovisno o tome da li je nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Europska komisija i dr.) donijelo odluku o povredi prava tržišnog natjecanja ili takve odluke nema.

Stoga je svrha ovog seminara upoznati sudionike sa pravilima koja olakšavaju oštećenim osobama naknadu štete koju su pretrpjeli zbog povrede prava tržišnog natjecanja i to kako osobama koje su pretrpjele štetu od svog ugovornog partnera tako i osobama koje su tzv. indirektni kupci odnosno oni koji su pretrpjeli štetu jer je povećanje cijene zbog povrede tržišnog natjecanja preneseno dalje na njih.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima odnosno svima onima koji sudjeluju na tržištu jer veliki poduzetnici moraju biti svjesni koje sve posljedice mogu nastupiti ako povrede pravila tržišnog natjecanja a svi ostali da budu svjesni svojih mogućnosti ako im je nanesena šteta zbog povrede prava tržišnog natjecanja.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Postupak prije donošenja Direktive -  Ashurst analizu, Zelena knjiga, Studija utjecaja, Bijela knjiga
 • Praktični Vodič za Kvantifikaciju štete u tužbama
 • Značenje pojmova
 • Pravo na potpunu naknadu štete
 • Nadležni sud
 • Odgovornost za naknadu štete
 • Otkrivanje dokaza – izuzetci od otkrivanja dokaza, novčane kazne
 • Zaštita povjerljivih informacija
 • Zastara
 • Solidarna odgovornost
 • Učinak odluka nadležnih tijela javnopravne provedbe
 • Prenošenje prekomjernih cijena na izravne i neizravne kupce
 • Izračun visine iznosa štete

Predavač

doc. dr. sc. Jelena Čuveljak od 1993. godine radi u pravosuđu, a 2002. godine je imenovana sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen sa Trgovačkim sudom u Zagrebu, gdje je u okviru godišnjih raspreda poslova rješavala kako stečajne predmete tako i parnične, registarske i ovršne predmete. Od 1.11.2015. godine je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga između ostalog i „Komentar Stečajnog zakona,“ u koju je pretočena njena dugogodišnja praksa u vođenju stečajnih posutpaka. Magisterij znanosti iz oblasti trgovačkog prava je stekla kao stipendista Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši  radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima,“ dok je doktorat znanosti stekla 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja. Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao učesnik i kao predavač i to iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i menagementa kao vanjski suradnik i predaje pravne predmete, a 2014. godine je imenovana u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole te između ostalog predaje Stečajno i ovršno pravo, Instrumente osiguranja plaćanja, Trgovačko ugovorno pravo. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530. Od 2014. je uvrštena na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Vrijeme

četv rtak, 2.6.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja
Vrijeme četv rtak, 2.6.2022. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.