Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Kreiranje evenata kao jedinstvenih turističkih proizvoda

Predavač

Aleksandra Krajnović, Ivana-Paula Gortan-Carlin

Svrha seminara

Svrha radionice je upoznati polaznike s osnovama jednog od najznačajnijih područja suvremenog menadžmenta u turizmu – turističkih „evenata“ ili događaja u turizmu. Na radionici će polaznici imati priliku upoznati najvažnije karakteristike i specifičnosti područja i procesa upravljanja eventima u turizmu i to kroz sve faze kreiranja i realizacije eventa. Posebno će se obrađivati tipologija evenata s obzirom na njihove najvažnije pojavne oblike: glazbeni eventi, gourmet eventi, kulturno-umjetnički eventi, fantasy eventi i drugi.

Specifičnost ove radionice je u njenoj potpunoj interaktivnosti: vođeni dvjema voditeljicama polaznici će, formirani u male kreativne grupe, samostalno kreirati, planirati, organizirati i testirati konkretan event – događaj u turizmu, i to kroz sve faze procesa organizacije eventa.

Nakon provedenih pojedinačnih radionica vođe grupa predstavit će kreirane evente svim polaznicima, nakon čega će uslijediti zajednička rasprava i analiza. Cilj je doći do zajedničkog zaključka o provedivosti, odnosno o mogućnostima i ograničenjima za provođenje ovakvih i sličnih evenata u realnom turističkom sektoru.

Iz programa seminara

I. Eventi (događaji)

 • Pojam i značenje
 • Uloga i specifičnosti evenata u turizmu
 • Eventi kao dio integralnog turističkog proizvoda destinacije

II. Tipologija evenata u turizmu

 • Oblici i vrste evenata
 • Tipologija evenata prema hijerarhijskoj razini

III. Upravljanje eventima

 • Strateško, taktičko i operativno planiranje eventima
 • Uključenje stakeholdera (dionika) turističke destinacije u planiranje evenata
 • Dizajn event portfolija u turističkim destinacijama
 • Kreiranje eventa kao kreativnog proces

IV. Mikroorganizacija (operativni plan) eventa

 • Budžetiranje eventa
 • Marketing evenata kroz klasične i digitalne alate
 • Realizacija eventa
 • Post-event analiza – analiza uspješnosti eventa

V. Zaključci

 • Zauzimanje zajedničkog kritičkog mišljenja grupe o izvršenom kreativnom procesu na radionici
 • Poruke, savjeti i koraci za uspješno upravljanje eventima u turističkoj destinaciji

Predavač

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović (rođ. Bergudac), rođena u Poreču, zaposlena je na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci, na području menadžmenta turističke destinacije. Ima 29 godina radnog, nastavnog i znanstvenog iskustva na sveučilištima, visokim i srednjim školama te u praksi. Tijekom pet godina svoje karijere obnašala je javne dužnosti u turističkom sektoru (direktorica ureda turističke zajednice) i kulturnom turizmu u turističkom klasteru Umag-Novigrad (danas: Klaster sjeverozapadne Istre). Organizatorica je više turističkih evenata u Umagu i Novigradu te je u sklopu turističkog klastera bila zadužena za kulturni turizam. Sukreatorica je nekoliko novih turističkih evenata koji su postali tradicionalni i realiziraju se i danas kao dio integralnog turističkog proizvoda Istre. Godine 2007. turistički projekt o uključenju ključnih dionika u upravljanje turističkom destinacijom u Novigradu, čija je bila voditeljica, nagrađen je prestižnom turističkom nagradom Zlatna koza – Capra d'oro od strane Turističke zajednice Istarske županije za značajan doprinos razvoju turizma Istre. Autorica je i koautorica 90-ak znanstvenih i stručnih radova na temu menadžmenta, marketinga, turističkog menadžmenta i kulturnog turizma. Živi u Zadru i Novigradu istarskom.

Doc. dr. sc. Ivana-Paula Gortan-Carlin, rođena je u Umagu i zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Kao znanstvenica, muzikologinja, povjesničarka i glazbena pedagoginja provela je svoj dugogodišnji radni staž u znanstvenom i nastavnom procesu te na javnim upravljačkim funkcijama u jedinici lokalne samouprave (Novigrad istarski) i u kulturnom turizmu. Doktorirala je 2012. godine na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani s temom “Istarski skladatelji na prijelazu u 21. stoljeće i uloga njihove glazbe u regionalnom turizmu“. Stručno se usavršavala u Firenzi na temu „Organizacija kulturnih događanja“ 2008. godine. Od 1995. do 1999. godine vrši dužnost ravnateljice i voditeljice kulturnih i obrazovnih programa u Pučkom otvorenom učilištu „Novigrad-Cittanova“ Novigrad. U tom razdoblju organizirala je više klasičnih, tradicijskih i zabavnih koncerata, manifestacija, likovnih izložbi, talk-show-a i raznih drugih kulturnih događanja. S pok. Boškom Petrovićem osmislila je i organizirala jedan od najpoznatijih glazbenih evenata u Istri - jazz & blues festival Heineken music nights in Piazza grande (Novigrad – Cittanova). Festival je 1997. i 2008. godine dobio nagradu Turističke zajednice Istarske županije Zlatna koza – Capra d'oro, najprestižnije priznanje koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos promociji istarskog turizma, a 1998. godine i nagradu Porin za najbolji festivalski album Cuban Party At Piazza Grande. Bila je predsjednica Katedre čakavskog sabora za glazbu Novigrad od 2004. do 2016. godine. Aktivna je članica Hrvatskog muzikološkog društva u Zagrebu i članica Radnog odbora Susreta hrvatskih pjevačkih zborova u organizaciji Hrvatskog sabora kulture (od 2005. do 2015.). Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih knjiga, zbirki i znanstvenih radova, među kojima i radova iz područja kulturnog turizma.

Vrijeme

četvrtak, 21.3.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Kreiranje evenata kao jedinstvenih turističkih proizvoda
Vrijeme četvrtak, 21.3.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.