Mapa znanja

Svečanost zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima“

4.9.2018. 11:27:00

Svečanost zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ kojeg financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta održana je u utorak, 4. rujna 2018. s početkom u 10.00h u Ministarstvu pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

Svrha projekta je unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj kroz sustavnu edukaciju i osiguranje razvoja kompetencija i vještina službenika za podršku te podizanje svijesti javnosti putem promotivnih materijala o dostupnim pravima i načinima njihova ostvarenja, s posebnim naglaskom na žrtve i svjedoke.

Cilj ovog projekta bio je doprinijeti poboljšanju pravosudnog sustava Republike Hrvatske u području podrške žrtvama i svjedocima kroz superviziju i edukaciju službenika koji pružaju podršku i informiranje javnosti i podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava, načinu ostvarenja njihovih prava i postojećem sustavu za podršku žrtvama i svjedocima.

U projekt je uloženo 74.000,00 eura. Ukupno trajanje  projekta je 24 mjeseca, a projekt je vodila tvrtka Mapa znanja d.o.o.

U sklopu programa održano je 36 supervizijskih sastanaka, po jedan ciklus sa svakom od 6 skupina supervizanata; provedene se evaluacije; provedene su dvije radionice za ukupno 30 sudionika; održan je dvodnevni sastanak radne skupine za pripremu nacrta promotivnih materijala za podizanje javne svijesti; izrađeno je 10.000 primjeraka brošure (od čega 8.000 primjeraka brošure na hrvatskom jeziku i 2.000 primjeraka brošure na engleskom jeziku) i 20.000 primjeraka letaka; održana je konferencija u Zagrebu za 50 sudionika.

Državni tajnik Juro Martinović, glavna tajnica Daniela Petričević Golojuh i pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić sudjelovali su na svečanosti zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“.

Državni tajnik Juro Martinović u pozdravnom govoru istaknuo je važnost osiguranja pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, čime se ujedno doprinosi bržem i učinkovitijem procesuiranju počinitelja kaznenih djela, kao i važnost daljnjeg razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj. 

Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa govorila je o značaju supervizije i cjeloživotnog obrazovanja službenika za podršku žrtvama i svjedocima u svrhu razvoja njihovih kompetencija te sprečavanja sagorijevanja.

Rezultate projekta predstavio je Matej Sakoman, Resisto d.o.o., voditelj projekta tvrtke Mapa znanja d.o.o.

Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa nadležna je za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima te pruža i direktne oblike podrške -osigurava informacije o otpustu počinitelja s izdržavanje kazne zatvora,informacije u vezi sa svjedočenjem u međunarodnim predmetima i informacije vezane za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima djeluju na sedam županijskih sudova u Republici Hrvatskoj (u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu). Odjeli sa sjedištem u županijskim sudovima djeluju i na nadležnim općinskim te prekršajnim sudovima. Žrtve i

svjedoci mogu se obratiti odjelima neovisno u kojoj je fazi postupak radi detaljnih informacija o pravima, emocionalne podrške, dobivanje informacija o tijeku kaznenog i prekršajnog postupka i drugih praktičnih informacija.