Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Webinar: Ispunjenje ugovora i naknada štete pod utjecajem COVID-19

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Svrha webinara je upoznati polaznike s pravnim utjecajima COVID-19 na ispunjenje ugovora i naknadu štete. Dakle cilj je pružiti informacije kada i u kojim situacijama COVID-19 predstavlja opravdani razlog za raskid ugovora, odnosno u kojim situacijama ipak ne, te kako i na koji način COVID-19 utječe na odgovornost za štetu zbog nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze odnosno zbog zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obveze.

Namjena

Seminar je namijenjen svim subjektima koji imaju sklopljene ugovore u tijeku, a koji su zbog COVID-19 spriječeni ili onemogućeni ispuniti ugovorene obveze ili su pak u situaciji da ugovor ne može ispuniti druga ugovorna strana.

Iz programa seminara

  • Jesmo li dužni platiti najamninu ako ne koristimo prostor?
  • Jesmo li dužni klijentima vratiti novac ako ne možemo pružiti uslugu?
  • Koje obaveze smo dužni platiti, a koje ipak ne?
  • Objašnjenje pojma više sile i zakonsko uređenje?
  • Objašnjenje primjera iz sudske prakse kako institut više sile utječe na postojeći ugovor?
  • Objašnjenje primjera iz sudske prakse kako institut više sile utječe na obvezu naknade štete?
  • Objašnjenje instituta tumačenja ugovora i potreba analize konkretnog slučaja

Vrijeme

utorak, 21.4.2020. od 11:00 do 12:30

Mjesto

online

Kotizacija

400,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.