Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upis stanova i izgrađenog građevinskog zemljišta u zemljišne knjige i razvrgnuće suvlasničke zajednice

Svrha seminara

Sljedeći datum održavanja seminara: 20.1.2016.

Grupa je popunjena, novi termin: 4.2.2015. 

Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odredbom čl. 43 i čl. 53., te odredbama čl. 66-99. utvrđene su pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva odnosno povezivanje suvlasničkog dijela nekretnine s posebnim dijelom nekretnine. Zatečeni upisi posebnih dijelova nekretnine (zgrade) u zemljišnim knjigama prema odredbama zakona koji su bili na snazi do donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama te upisom stanova u knjigu položenih ugovora prema odredbama Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora stvorili su niz problema u sudskoj praksi i uspostavi jedinstva nekretnina na izgrađenom građevinskom zemljištu i objedinjavanju evidencija u odnosu na posebne dijelove nekretnine. Iako je nizom zakonskih i podzakonskih akata propisan postupak upisa posebnih dijelova nekretnina u zemljišne knjige još uvijek je problem upisa posebnih dijelova nekretnina aktualan.

Imajući u vidu broj zgrada koje su sagrađene i neupisane u zemljišne knjige prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, da su stanovi, poslovni prostori i druge samostalne prostorije odavno prodani fizičkim i pravnim osobama i drugim osobama koje mogu steći vlasništvo prema posebnim zakonskim odredbama, problem upisa zgrada i zemljišta prema prijavnom listu nadležnog ureda za katastar temeljni je problem za upis posebnih dijelova nekretnine koji su stečeni prema prijašnjim propisima.

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upis u vlasništva posebnog dijela nekretnina određuje da se Pravilnik o povezivanju odnosi i na postupak upisa čestica i zgrada sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova, upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima koje je stečeno po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, te posebnih dijelova vraćenih ovlaštenicima prema odredbama posebnog zakona.

Na seminaru će se obraditi i postupak upisa zgrade i zemljišta (izgrađene građevinske čestice upisane u katastru nekretnina) u zemljišne knjige.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima,upraviteljima zgrada, geodetama, arhitektima te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva), upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 • Etažno vlasništvo
 • Isprave za upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice u izvanparničnom i parničnom postupku
 • Upravljanje stvari (redovno i izvanredno)
 • Sudska praksa

Zakon o zemljišnim knjigama

 • Sastav zemljišnoknjižnog tijela
 • Otpis i pripis zemljišnoknjižne čestice (promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela)
 • Tabularne isprave (ugovor, sudske odluke)
 • Upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige I knjige položenih ugovora I upis u vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

 • Ovlaštenici za pokretanje postupka
 • Isprave za upis posebnih dijelova nekretnine
 • Pojedinačni ispravni postupak
 • Prijavni list katastra kao temelj upisa nekretnine u zemljišne knjige
 • Sudski postupak

Zakon o prostornom uređenju

 • Akt o parcelaciji zemljišta
 • Formiranje građevinske parcele
 • Upis novoformirane građevinske parcele u katastarski operat na temelju presude

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 • Postupak katastarske izmjere
 • Pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina
 • Prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama

Vrijeme

srijeda, 28.1.2015. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

880,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.