Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17. i 39/2019.) zahtijeva od obveznika kontinuirano praćenje svih novih trendova i topologija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, njihovo dobro razumijevanje i posljedično prilagodbu vlastitih mjera i postupaka. Cilj je ove edukacije upoznati se s elementima procjene efikasnosti primjene navedenih mjera, s novinama u primjeni standarda na globalnom nivou te s novim prijetnjama nastalim u situaciji pandemije COVID-19. Polaznici će imati priliku provjeriti svoje znanje i prodiskutirati otvorene teme koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom o SPNFT, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata te najnovijom izmjenom Zakona o deviznom poslovanju.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2021.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

  • Posjeta eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL

II. Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi

III. Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika

IV. Novi trendovi i tipologije

  • Poseban osvrt na rizike u situaciji pandemije COVID-19
  • Primjeri iz zemlje i svijeta
  • Upozorenja supervizora

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje

  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori financiranja proliferacije

VI. Ostale aktualnosti

  • Prioriteti FATF (2020 – 2022)
  • Nove FATF publikacije i novi indikatori
  • Revidirani standard
  • Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju

Vrijeme

četvrtak, 24.3.2022. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.