Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca

Svrha seminara

  • upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i podzakonski propisi)
  • sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
  • sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike
  • sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije 
  • sektorske Smjernice za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  • sastavljanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
  • izrada internog akta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma  
  • izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2013. godinu
  • izrada potrebnih evidencija
  • pojašnjenja korisnicima u vezi upitnika nadzornih tijela

Namjena

Zaposlenima u bankama i drugim kreditnim institucijama, odvjetnicima, javnim bilježnicima, zaposlenima u društvima za osiguranje, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove u vezi zastupanja i posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, obrtima za zastupanje u osiguranju, društvima koja obavljaju poslove platnog prometa, Hrvatska pošta, društvima za upravljanje investicijskim fondovima, ovlaštenim mjenjačima, posrednicima u prometu nekretninama, mirovinskim društvima, leasing društvima, priređivačima igara na sreću, posrednicima u sklapanju kreditnih poslova, vlasnicima i zaposlenima u revizorskim društvima, samostalnim revizorima, fizičkim i pravnim osobama koje pružaju računovodstvene usluge i njihovim zaposlenicima, fizičkim i pravnim osobama koje pružaju usluge poreznog savjetovanja i njihovih zaposlenicima, drugim ovlaštenim osobama za sprječavanje pranja novca, članovima uprave i direktori obveznika sprječavanja pranja novca, voditeljima i djelatnicima prodaje osiguranja, pravnicima, ekonomistima i financijašima, drugim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz čl. 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Način realizacije

Predavanje s ppt prezentacijom, izrada internog akta, liste indikatora, izrada programa obrazovanja i potrebnih evidencija, analiza upitnika nadzornih tijela, ogledni primjer internog akta za sprječavanje pranja novca, programa obrazovanja za 2012. godinu i potrebnih evidencija, polaznicima se izdaju ogledni primjeri. Polaznicima se izdaje potvrda o redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma sukladno čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.) 

Vrijeme

srijeda, 24.10.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.