Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Pravo na pristup informacijama

Svrha seminara

Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut s aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama koji uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sustav javne vlasti.  

Seminar ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj seminara je dakle, tumačenje odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama i ostalih srodnih propisa, a sve kroz interakciju s polaznicima.

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima tijela javne vlasti i široj zainteresiranoj javnosti koje imaju interes za informacijama tijela javne vlasti. Dakle, namijenjen je onima koji raspolažu informacijama i koje imaju zakonsko pravo da ograniče pristup tim informacijama, kao i onima koji imaju interes za određenim informacijama i koji žele saznati koje informacije i pod kojim uvjetima se mogu dobiti.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Obveza tijela javne vlasti u odnosu na pravo na pristup informacijama

 • Osnovna načela prava na pristup informacijama
 • Obveze tijela javne vlasti
 • Objavljivanje dokumenata - savjetovanje s javnošću
 • Javnost rada
 • Službenik za informiranje

Ograničenja prava na pristup informacijama

 • Obveze i mogućnosti ograničenja prava na pristup informacijama
 • Test razmjernosti i javnog interesa
 • Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Rokovi
 • Rješavanje o zahtjevu
 • Primjeri iz prakse

Nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Žalbeni postupak
 • Povjerenik za informiranje
 • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona 
 • Naknada troška prava na pristup informacijama
 • Prekršajne odredbe
 • Primjeri iz prakse

Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti osobnih podatka, Zakonom o tajnosti podataka i Zakonom o zaštiti tajnosti podatka

 • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti osobnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka
 • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima
 • Primjeri iz prakse 

Vrijeme

četvrtak, 9.7.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.