Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Pravo na nekretnine

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 16

Tržište nekretnina kao i investicije ovise o nizu elemenata, ali svakako je jedan od važnijih čimbenika sređeno zemljišnoknjižno stanje, jer su podaci zemljišne knjige jedini relevantni za pravni promet nekretnina.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima doživio je niz izmjena i dopuna kako bi se ubrzao postupak pretvorbe društvenog vlasništva u privatno vlasništvo. U postupcima pretvorbe društvenog vlasništva u privatno vlasništvo stranke često podnose tužbe na utvrđenje vlasništva iako svoja prava mogu ostvariti u, većini slučajeva, u izvanparničnom postupku. Tužba na utvrđenje vlasništva, a imajući u vidu novu koncepciju glavne rasprave prema odredbama Zakona o parničnom postupku, treba sadržavati sve činjenice kao i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju. Tužbeni zahtjev kojim se predlaže sudu da utvrdi stjecanje vlasništva ovisi o pravnoj osnovi stjecanja vlasništva, pa je potrebno poznavanje i propisa s područja zemljišnoknjižnog prava. Vlasništvo se stječe među inim na temelju pravnog posla, dosjelošću ili se može podnijeti tužba za opravdanje predbilježbe. Upis posebnih dijelova nekretnine, čiji su etažni dijelovi stečeni po prijašnjim propisima, ako nisu upisani u zemljišne knjige, mogu se upisati povodom prijedloga za upis u zemljišnu knjigu ili stranke svoja prava za upis i utvrđenje stjecanja vlasništva mogu utvrđivati u parničnom postupku. Kako bi sud mogao utvrditi stjecanja vlasništva potrebno je priložiti sve dokaze o stjecanju vlasništva koji su temelj stjecanja prema prijašnjim propisima. Stranke u ostvarivanju svojih prava trebaju povezivati propise koji su bili na snazi do stupanja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kako bi se prema prelaznim i završnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima izvršila pretvorba društvenog vlasništva u privatno vlasništvo sve u cilju upisa stvarnih prava u zemljišne knjige. 

Namjena

Seminar je namijenjen javnim poduzećima, upravama trgovačkih društava i jedinicama lokalne samouprave, te agencijama za promet nekretninama, ali i drugim fizičkim i pravnim osobama koje su nositelji izvanknjižnih prava na nekretninama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz i analiza primjera tužbi i odluka suda, te ugovora o kupoprodaji nekretnina te dokumentacije o stjecanju vlasništva.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

1. Vlasničke tužbe

 • Pretvorba društvenog vlasništva u privatno vlasništvo – titular vlasništva
 • Stjecanja vlasništva u postupku pretvorbe društvenih poduzeća (temelj stjecanja)
 • Dokazni postupak
 • Tužbeni zahtjev
 • Presude

2. Etažiranje objekta

 • Upis zgrade
 • Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
 • Upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišnoknjižnom postupku
 • Usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja

3.  Upis nekretnina i prava vlasništva u zemljišne knjige

 • Zatečeno stanje u zemljišnoj knjizi
 • Postupak usklađenja
 • Prijavni listovi za upis građevine i zemljišta (katastarske čestice) u zemljišnu knjigu
 • Pojedinačni ispravni postupci

Vrijeme

utorak, 17.6.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.