Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Posebni pravni režimi na nekretninama - javna dobra

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić

Svrha seminara

Sustav stvarnih prava uređuje individualistički koncept stvarnih prava koji se temelji na jednovrsnosti prava vlasništva. U sustavu stvarnih prava središnje mjesto zauzima pravo vlasništva temeljem kojeg nositelj prava vlasništva ima najveću moguću privatnu vlast na stvari koja je objekt toga prava. Ograničena stvarna prava u koja ubrajamo primjerice pravo služnosti, pravo građenja, založno pravo daju ograničenu privatnu vlast na stvari. Pravo vlasništva može se zasnovati samo na stvarima koje su sposobne pripadati pojedincima. Da bi stvar bila sposobna biti predmetom stvarnih prava mora zadovoljavati i pravni kriterij. Tema ove radionice bit će nekretnine koje mogu biti po svojim prirodnim svojstvima objekt stjecanja prava vlasništva, a kojima je zakonodavac oduzeo sposobnost da pripadaju pojedincima ili je propisao određena ograničenja za stjecanja stvarnih prava na određenom vrstom nekretnina.

Opća dobra nisu sposobna biti objektom ničijih stvarnih prava (služe zajedničkim potrebama svih ljudi) dok u javna dobra stvari u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih pravnih osoba javnog prava (jedinica lokalne samouprave, ustanove). Javna dobra su objekti stvarnih prava za koja su uspostavljena posebna pravna uređenja. Javna dobra stavljena su pod poseban pravni režim unutar kojeg se ostvaruje njihova posebna zaštita te se određuju i posebna pravila iskorištavanja i uporabe tih stvari.

Pravno uređenje glede nekretnina koje svrstavamo u javna dobra sadržana su u posebnim propisima, primjerice Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o šumama, Zakonu o cestama i drugim.

U zemljišnim knjigama nije u pravilu evidentirana namjena nekretnine a koja je u stvarnosti javno dobro (u većini slučajeva takve nekretnine su u zemljišnoj knjizi još uvijek upisane kao poljoprivredno zemljište ili neizgrađeno građevinsko zemljište). Za pravni promet nekretnina mjerodavno je stanje upisano u zemljišnoj knjizi pa u svezi s time je neophodno izvršiti upise javnih dobara u zemljišne knjige. Istiniti upisi u zemljišne knjige pridonose pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama.

Na radionici će biti obrađeni posebni propisi kojim se reguliraju posebni pravni režimi na nekretninama koje su proglašene javnim dobrima te odredbe o pretvorbi društvenog vlasništva kako to propisuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Na seminaru će se obraditi i postupak upisa javnih dobara u zemljišne knjige prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama i posebnih propisa. U posebnom dijelu obradit će se javna dobra u općoj uporabi te pretpostavke za stjecanja prava vlasništva i prestanka prava vlasništva na javnim dobrima, primjerice pomorsko dobro, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, javne i nerazvrstane ceste, javno vodno dobro i slično. Sudionici seminara upoznat će se sa sudskom praksom.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o šumama, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o cestama, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 • Sadržaj prava vlasništva
 • Izvršavanje prava vlasništva
 • Zaštita vlasništva
 • Pravni osnov
 • Prenamjena zemljišta
 • Sudska praksa

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 • Poljoprivredno zemljište, pojam
 • Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
 • Stjecanje stvarnih prava na poljoprivrednom zemljištu
 • Dodjela koncesija

Zakon o šumama

 • Šume i šumsko zemljište, pojam
 • Korištenje šuma i šumskog zemljišta
 • Stjecanje stvarnih prava na šumskom zemljištu

Zakon o zemljišnim knjigama

 • Sastav zemljišnoknjižnog tijela
 • Uknjižba i predbilježba prava vlasništva i upis javnog dobra
 • Sudska praksa

Zakon o  turističkom i ostalom građevinskom zemljištu

 • Turističko zemljište, pojam
 • Stjecanje vlasništva na turističkom zemljištu (izgrađeni hoteli i turistička naselja)
 • Stjecanje prava na turističkom zemljištu (uređenje imovinskopravnih odnosa)

Zakon o  pomorskom dobru i morskim lukama

 • Vlasnički režim i pomorsko dobro
 • Evidentiranje pomorskog dobra
 • Izvlaštenje
 • Građevine na pomorskom dobru

Zakon o cestama

 • Razvrstavanje cesta
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Koncesije
 • Sudska praksa

Vrijeme

srijeda, 13.7.2016. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

790,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.