Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Parnični postupak - pravne posljedice otvaranja stečaja, predstečajne nagodbe i postupka prisilne naplate potraživanja

Svrha seminara

Iz analize sadržaja Zakona o stečaju ("Narodne novine" 71/15) koji je stupio na snagu 01. rujna 2015. godine, Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 112/12)  koji je doživio daljnje izmjene i dopune (Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona - "Narodne novine" broj 93/14) te nizom izmjena i dopuna sada važećih ali i najavljenih zakona koji će stupiti na snagu sadržane su odredbe koje utječu na tijek parničnih postupaka koji su pokrenuti prije stupanja na snagu novih propisa.

Zakon o stečaju regulira i predstečajni postupak, pa je tako propisano kako od dana otvaranja predstečajnoga postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika, a postupci koji su u tijeku prekidaju se danom otvaranja predstečajnoga postupka. U tijeku ovršnog postupka treće osobe mogu podnijeti prigovor radi nedopuštenosti ovrhe na nekretnini pa je često upitan pravni interes trećih osoba za vođenje postupka radi nedopuštenosti ovrhe (primjerice stjecatelji vlasništva nekretnina koji se nisu upisali u zemljišnoj knjizi kao vlasnici nekretnine a ovrha se vodi protiv upisanog nositelja prava vlasništva).

Stranke koje pokreću parnični postupak trebaju imati u vidu ne samo nadležnost općinskih sudova prilikom podnošenja tužbe za pojedine vrste sporova već trebaju poznavati sve izmjene i dopune zakona koje utječu na tijek vođenja parničnog postupka pred nadležnim općinskim sudovima, a koje odredbe nisu sadržane u Zakonu o parničnom postupku.

Imajući u vidu velik broj izmjena i dopuna osnovnih zakona te konačne prijedloge zakona koji trebaju stupiti na snagu prema najavama Ministarstva pravosuđa cilj ove radionice je upoznati sudionike o svim važnijim odredbama sadržanim u posebnim zakonima a koji sadrže odredbe od utjecaja na vođenje već pokrenutih parničnih postupaka.

Na seminaru će se obraditi postupanje nadležnih sudova u odnosu na donesene nove propise, stajališta sudova u odnosu na rokove u kojima stranke trebaju pokrenuti parnični postupak kada ih izvanparnični sud upućuje u parnicu, aktivna legitimacija stranaka koje trebaju pokrenuti postupak i druga relevantna pitanja u odnosu na posebne zakone koji su stupili na snagu u odnosu na Zakon o parničnom postupku. 

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz iz Zakona o stečaju, Konačni prijedlog Zakona o stečaju potrošača, Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Naglasak na procesne odredbe posebnih zakona koje utječu na tijek parničnog postupka

Zakon o stečaju

 • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
 • Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe

Konačni prijedlog Zakona o stečaju potrošača

 • Stečajni razlog
 • Pokretanje izvansudskog postupka
 • Osnovne postupovne odredbe u postupku pred sudom
 • Odluke suda i pravni lijekovi

Ovršni zakon

 • Upućivanje u parnicu
 • Nedopuštenost ovrhe
 • Nadležnost sudova u postupku prisilne naplate potraživanja

Zakon o zemljišnim knjigama

 • Brisovna tužba
 • Rok za podnošenje brisovne tužbe
 • Tužba za opravdanje predbilježbe

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  obveznim odnosima

 • Kamatne stope 

Vrijeme

utorak, 27.10.2015. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

880,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.