Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ovrhe na nekretninama i pokretninama - porezni i pravni aspekti

Svrha seminara

Pravni aspekti

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (“Narodne novine” broj 93/14) uvodi nova rješenja kako bi se stvorio još učinkovitiji ovršni postupak. Osim odredbi koje se odnose na prodaju nekretnina u ovršnom postupku i način namirenja vjerovnika, bitna novost je uvođenje Financijske agencije u postupak provedbe ovrhe na nekretninama. Novosti u ovršnom postupku trebale bi otkloniti prigovore vjerovnika da je provedba ovrhe na nekretninama dugotrajna i neučinkovita. Nova pravila u provođenju ovršnog postupka trebala bi otkloniti prodaju nekretnina i po znatno nižoj cijeni od njezine stvarne vrijednosti. Iz navedenih razloga Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona u odredbama o ovrsi na nekretninama propisuje rokove za poduzimanje određenih ovršnih radnji i pružanje detaljnih informacija o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Zakonom se uređuje i postupak utvrđivanja vrijednosti nekretnine koja se prodaje u ovršnom postupku tako da sud na temelju procjene neovisnog sudskog vještaka ili procjenitelja o tržišnoj vrijednosti nekretnine u ovršnom  postupku utvrđuje realnu vrijednost nekretnine.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona uvodi i  agencijsku prodaju nekretnina, te prodaju nekretnina u okviru postupka fiducijarnog osiguranja, a koje odredbe o agencijskoj prodaji i prodaji nekretnina u okviru postupka fiducijarnog osiguranja su stupile na snagu dana 1. siječnja 2015. godine. Značajna novost jest uvođenje FINA-e u postupku provedbe ovrhe na nekretninama koja ima bitnu ulogu kod postupka vođenja elektroničke dražbe nekretnina, kao i pružanje detaljnih informacija o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Novelama Ovršnog zakona uređen je i postupak ovrhe na nekretninama, koji omogućuje ovršeniku dostatno vrijeme za rješavanja svojih osnovnih stambenih potreba. Naime, u slučaju ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, ovršeniku se daje pravo korištenja prodane nekretnine određeno razdoblje uz određene zakonom propisane pretpostavke.

Na seminaru će se obraditi postupak prisilne naplate potraživanja i postupak provedbe ovrhe na nekretninama kao i problemi s kojima se susrećemo u praksi.

Porezni aspekti

Za potrebe oporezivanja razlikujemo: promet novosagrađenih građevina (oporezuju se PDV-om) i promet nekretnina (oporezuju se porezom na promet nekretnina (PPN-om)). Dosadašnji sustav oporezivanja nekretnina mijenja se od 01.01.2015. zbog izmjena Zakona o PDV-u i Zakona o PPN-a (Narodne novine, br. 69/97, 153/02, 22/11, 143/14).

Usklađivanjem s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ – PDV-om se oporezuju: isporuke zgrada ili dijelova zgrada, zemljišta na kojem se one nalaze prije prvog nastanjenja te isporuke građevinskog zemljišta.

Prema odredbama Zakona o PDV-u, koje stupaju na snagu 01.01.2015., propisano je da se PDV plaća na: Isporuku građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se te građevine nalaze, prije prvog nastanjenja ili isporuka kod kojih je od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, ako ih isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i na Isporuku građevinskog zemljišta, ako isporuku obavlja porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.

Radi sprječavanja mogućnosti da u pojedinim slučajevima dođe do dvostrukog oporezivanja isporuka nekretnina, izmjenama Zakona o PPN-u od 01.01.2015. izuzimaju se od oporezivanja porezom na promet nekretnina nekretnine na koje se plaća PDV.

O tome podliježe li promet  nekretnina u cijelosti ili oporezivanju PPN-om ili PDV-om (oporezuje se kao jedinstvena cjelina), ovisi o nekim kriterijima poput poreznog statusa osobe ili razdoblju nastanjenja (korištenja) nekretnine (više ili manje od 2 godine).

Nakon razdoblja od 2 godine od prvog korištenja nekretnine, isporuka tih nekretnina biti će oslobođena plaćanja PDV-a s pravom izbora na oporezivanje (optiranje) PDV-om ili PPN-om.

Isporučitelj nekretnine koji je upisan u registar obveznika PDV-a može odlučiti (optirati) da promet koji je oporeziv PPN-om bude oporeziv PDV-om – pod uvjetom da stjecatelj nekretnine ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti – o čemu mora izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave – isto će se pratiti kroz kontrolnu aplikaciju.

Neke od posljedica izmjena Zakona su da će se zemljište i građevina oporezivati kao jedinstvena cjelina (osim na građevine, i na zemljište će se plaćati PDV, a ne više porez na promet nekretnina), te da građani više neće moći ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za zemljište kod prvokupa nove nekretnine - zemljište i građevina oporezuju se kao jedinstvena cjelina.

Na kraju ovog dijela prikazat će se neki slučajevi kod prodaje nekretnina, kao na primjer određivanje mjesta isporuke kod prodaja. Nadalje, na seminaru će se obraditi Postupak provođenja ovršnih radnji nad pokretninama i nekretninama u Poreznoj upravi.

Kod provođenja ovrhe na nekretnini moraju se obaviti pripremne radnje odnosno pribaviti dokaz o ovršenikovom vlasništvu nad nekretninom.

Na osnovi ovršne isprave kojom je utvrđena novčana tražbina područni ured Porezne uprave (predlagatelj osiguranja) ima pravo tražiti osiguranje te tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini poreznog dužnika (protivnika osiguranja).     

Isto tako, na seminaru će se govoriti o Ovršnim ispravama odnosno što se smatra ovršnim ispravama.

Založno pravo ne prestaje prestankom tražbine koju je osiguravalo već brisanjem iz zemljišne knjige o čemu će također biti riječi. Izuzeća od ovrhe se uglavnom odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ovršenika i osoba koje je dužan uzdržavati. 

Također, obradit će se procedura prijedloga za ovrhu na nekretnini te mjere osiguranja iz Općeg poreznog zakona.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, te svim fizičkim i pravnim osobama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina te Zakonu o PDV-u, Postupak ovrhe u Poreznoj upravi (pokretnine i nekretnine), primjeri iz prakse, mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Ovrha na nekretnini i pokretnini

 • Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
 • Procjena vrijednosti nekretnina
 • Provedba ovrhe
 • Financijske agencije
 • Prodaja po zahtjevu javnog bilježnika odnosno po zahtjevu stečajnog suda, elektronička javna dražba
 • Ovrha na temelju sudskog rješenja o ovrsi
 • Izravna naplata putem Financijske agencije primanja koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena 
 • Izuzimanje od ovrhe na pokretninama
 • Pljenidba i procjena pokretnina
 • Elektronička javna dražba kod FINA-e
 • Prodaja pokretnina putem javnih komisionara
 • Postupak namirenja

Dostava u ovršnom postupku

 • Dostava fizičkoj osobi
 • Dostava fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost
 • Dostava pravnoj osobi
 • Ostale specifičnosti glede dostave

Procjena vrijednosti nekretnina prema Uredbi o procjeni vrijednosti nekretnina

 • Način procjene vrijednosti nekretnina
 • Prikupljanje podataka o nekretnini
 • Posebni načini procjene vrijednosti nekretnine
 • Pribavljanje podataka o prometu nekretnina

Metode procjene vrijednosti nekretnine

 • Predmet procjene vrijednosti nekretnine
 • Izvori podataka za utvrđivanje općih vrijednosnih odnosa
 • Osnove za procjenu nekretnine

Porezna uprava –  Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

 • Ustroj Službe PKD unutar Porezne uprave
 • Stanje nakon nove reorganizacije Porezne uprave
 • Poslovi i postupak poreznog nadzora
 • Poduzimanje mjera i radnji za   
 • otkrivanje porezno kaznenih djela 
 • Utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza
 • Pretpostavke za porezno kazneno djelo
 • Što se smatra porezno kaznenim djelima u užem smislu
 • Međuagencijska  suradnja
 • Provođenje postupka  po prioritetima
 • Utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog
 • dohotka  i imovine
 • Praktični primjer: slučaj povećanja temeljnog kapitala društva unosom nekretnine - građevinskog zemljišta, obračunavanje dohotka od imovine i imovinskih prava

Novosti u načinu oporezivanja nekretnina od 1.1.2015. godine

 • Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina - usklađenje s Direktivom EU
 • Novosti u zakonu
 • Optiranje - pravo izbora na oporezivanje PDV-om ili PPN-om
 • Građevinsko zemljište
 • Prvo nastanjenje odnosno korištenje
 • Posljedice novog zakona
 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • Donošenje rješenja
 • Prekršajne odredbe
 • Prijelazne i završne odredbe
 • Prijava prometa nekretnina
 • Novi zakonski propisi o PDV-u - nekretnine
 • Mjesto obavljanja usluge – nekretnine
 • Pravo na odbitak pretporeza
 • Novosti u evidenciji prometa nekretnina u Poreznoj upravi
 • Problematika – razvrgnuće i dioba
 • Praktični primjeri:
  • određivanje mjesta isporuke kod prodaje nekretnina
  • odbitak pretporeza i ispravak odbitka pretporeza

Postupak ovrhe u Poreznoj upravi

Provođenje ovršnih radnji pljenidbom pokretnina

 • Ovrha na motornim vozilima

Provođenje ovrhe na nekretnini

 • Pripremne radnje
 • Osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
 • Izuzeća od ovrhe odnosno ograničenja ovrhe
 • Prijedlog za ovrhu na nekretnini
 • Mjere osiguranja
 • Odredbe općeg poreznog zakona
 • Odredbe Ovršnog zakona
 • Odredbe Zakona o općem upravnom postupku
 • Troškovi postupka
 • Sukob nadležnosti Područnih ureda Porezne uprave
 • Praćenje stjecanja/otuđenja imovine
 • E-ovrha
 • Izvori podataka o stjecanju imovine: eksterni, interni

Mišljenja Porezne uprave u vezi poreza na promet nekretnina

 • Oslobođenje od poreza na promet nekretnina u slučaju kad je isto već korišteno
 • Utvrđivanje osnovice PDV-a pri isporuci građevinskog zemljišta
 • Oporezivanje stanova u novogradnji
 • Postupak s iskorištenim pretporezom kod oporezivanja nekretnina PDV-om
 • Pravo na odbitak pretporeza prilikom kupnje nekretnine namijenjene iznajmljivanju fizičkim osobama
 • Porezni tretman izvršenih ulaganja na nekretninama na pomorskom dobru

Vrijeme

srijeda, 4.3.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.