Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022.

Predavač

Jelena Čuveljak, sutkinja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske

Svrha seminara

Zakon o parničnom postupku opet ima novu veliku izmjenu i dopunu, a koja ima više od 100 članaka a nova se pravila različito počinju primjenjivati. ZPP je bio više puta mijenjan s ciljem da se prevladaju uočeni problemi u njegovoj primjeni i unaprijedi sustav ostvarivanja građanskopravne zaštite ubrzanjem i smanjenjem troškova parničnog postupka.

Novela proširuje pravila o obveznoj elektroničkoj komunikaciji, uvodi se tonsko snimanje ročišta, postupak u sporovima male vrijednosti je predviđen u pravilu kao pisani postupak te su propisani rokovi za okončanje postupka na pojedinoj instanci suđenja. Pored toga  izmijenjena su pravila o reviziji a i uvedena su podredna pravila o dostavi unutar Europske Unije i izvođenju dokaza u Europskoj Uniji.

Kako je cilj svake izmjene i dodatna disciplina stranaka, svrha je ovog seminara da se obade sve izmjene koje su uvedene u parničnom postupku uz naglasak na obveze stranaka, te će se u interaktivnom okruženju odgovarati i na sva pitanja sudionika u vezi parničnog postupka, koja pitanja ne moraju biti nužno vezana uz ovogodišnje izmjene i dopune Zakona o parničnim postupcima.

Namjena

Seminar je namijenjen punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u parničnom postupku. Seminar je namijenjen i drugim fizičkim i pravnim osobama koje ne uspijevaju riješiti svoje pravne odnose u mirnim postupcima jer se nova pravila primjenjuju i u postojećim sudskim postupcima.

Iz programa seminara

 • Pravila o dostavi
 • Pravila o pravnim pitanjima
 • Pravila o nadležnosti
 • Sastav suda
 • Tonsko snimanje, nove obveze stranaka
 • Dokaz pribavljen na nezakonit način
 • Rokovi za odgovor na tužbu, pripremno ročište i dovršetak postupka
 • Presumirano povlačenje tužbe
 • Plan upravljanja postupkom
 • Rokovi za činjenice i dokaze
 • Prijedlog za dopuštenje revizije i revizija
 • Odnos prijedloga za ponavljanje postupka i revizije
 • Posebna pravila o platnom nalogu
 • Posebna pravila o postupku pred trgovačkim sudovima
 • Posebna pravila o sporu male vrijednosti
 • Ogledni postupak
 • Uredba (EU) 2020/1784 o dostavi
 • Uredbi (EU) 2020/1783 o izvođenju dokaza
 • Primjena novih pravila u postojećim postupcima

Vrijeme

četvrtak, 6.10.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)