Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Nekretnine i prava na nekretninama

Svrha seminara

Omogućiti polaznicima da ovladaju osnovama i da steknu potrebna znanja o nekretninama, pravima na nekretninama te o upravljanju i raspolaganju nekretninama. Kroz izlaganje, naglasak će posebno biti na analizi slučajeva iz prakse i praktičnoj primjeni izložene teorije koja će se obraditi na seminaru.

Namjena

Vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, praktičarima i svima koji se u svom radu bave prometom nekretnina, upravljanjem nekretninama i vođenjem evidencija o nekretninama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz slučajeva iz prakse, te primjera akata i odluka, diskusija.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Stvarnopravno uređenje u RH;
  • Pojam nekretnine i načelo superficies solo caedit;
  • Posjed: pojam, obilježja i funkcije,  zaštita posjeda;
  • Pravo vlasništva, stjecanje prava vlasništva i njegova zaštita; vlasništvo posebnog dijela nekretnine;
  • Služnosti; 
  • Stvarni tereti
  • Pravo građenja: pretpostavke, funkcije, pravna priroda, osnivanje, stjecanje, zaštita, prestanak;
  • Stvarnopravno osiguranje tražbine: založno pravo (uloga i učinci);
  • Zemljišne knjige: pojam, funkcija i uređenje zemljišnih knjiga; upis u zemljišne knjige: pretpostavke i vrste upisa; pravni učinci upisa;
  • Zemljišnoknjižni postupak

Vrijeme

srijeda, 2.10.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.