Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Konferencija: Kriterij Ekonomski najpovoljnije ponude: provedbena iskustva iz EU i RH

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski, Tihomir Hunjak, Katarina Depope Radman, Daniela Banković

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2017-0086.

Novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016-dalje u tekstu: ZJN 2016) pred obveznike njegove primjene stavlja izazov izrade i primjene kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (dalje: ENP). ZJN 2016 stupio je na snagu 1.1.2017. a obvezna primjena ENP-a počinje od 1.7.2017. Odgođena primjena pravila za obveznu primjenu ENP kriterija ima za cilj da se sustav pripremi na ovu veliku promjenu, jer je u Republici Hrvatskoj do sada vodeći kriterij za odabir ponude bio kriterij najniže cijene. Naručitelje se novim zakonskim rješenjem potiče da u nabavama koriste kriterije koji će ocjenjivati ponude na jedan sasvim novi i drugačiji način, što zahtijeva dodatnu edukaciju i pripremu svih sudionika postupka javne nabave. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, a koje su povezane s predmetom nabave. Za postizanje zakonite i održive ENP formule ključno je da naručitelji dobro poznaju predmet nabave, kako bi mogli pojasniti sebi i javnosti zbog čega su na neku robu/rad/usluge spremni platiti više novaca. Nakon analize predmeta nabave, nužno je upoznati se sa zakonskim odredbama koje govore o tome što se može odrediti kao kriterij ENP-a. Sukladno čl. 284. ZJN 2016 kriteriji mogu obuhvaćati na primjer: 1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike, društvene, okolišne i inovativne značajke te trgovanje i uvjete trgovanja; 2. organizaciju, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, ili 3. usluge nakon prodaje i tehničku pomoć, uvjete isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili izvršenja. Sljedeći korak je određivanje relativnog pondera cijene ili troška u ENP kriteriju. Člankom 284.st.4. ZJN 2016 propisano je da naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%. Navedeno znači, da minimalno 10% pondera mora biti određen kao kriterij ENP-a. Naručiteljima je dana mogućnost da  slobodno odrede i više od 10% za ENP kriterij.  U početnoj fazi obvezne primjene ENP kriterija za očekivati je da će naručitelji biti oprezni te da će formule biti u okviru 10%. No, kako bi se pomakli od „pro forma“ ENP kriterija, potrebna je sustavna edukacija i ohrabrujući primjeri uspješno provedenih nabava u kojima je kriterij za odabir ponude bio ENP.

Konferencija ima svrhu na primjerima recentne EU i domaće prakse sudionicima približiti zakonske mogućnosti i metodologiju izrade ENP kriterija. Predavači će prikazati primjere iz RH koje su osobno proveli te provesti prisutne kroz sve faze izrade ENP kriterija i kasnije ocjene ponuda. Osim domaćeg iskustva, sudionici konferencije imat će priliku čuti kako se s ENP-om snalaze druge države članice EU koje ovaj kriterij primjenjuju u puno većem opsegu i duži niz godina.  Cilj seminara je da se polaznicima prenese osobno iskustvo predavača te da se kroz studiju pojedinog slučaja po modelu „korak po korak“ prikažu sve ključne faze postupka izrade ENP kriterija, i kasnije faze izvršenja ugovora u kojima također leže rizici zbog odstupanja od ponuđenog ENP kriterija od strane ponuditelja. Kroz navedene studije slučaja polaznici će savladati osnovnim tehnikama izrade ENP kriterija i moći detektirati potencijalne rizike u svojim budućim nabavama. Na kraju programa planirano je vrijeme za postavljanje pitanja i raspravu.

Namjena

Konferencija je namijenjena predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) kao i drugim subjektima koji imaju potrebu upoznati se s metodologijom izrade ENP, te žele naučiti od onih koji su već krenuli u avanturu zvanu ENP kriterij. Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2017-0086.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, case study, interaktivna rasprava, upute za praktičnu primjenu znanja i vještina.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Osnovna pravila za zakonitu primjenu ENP kriterija

 • Zakonodavni okvir za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Mogućnosti primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave

II. Studija slučaja-hrvatsko iskustvo: nabava robe

 • Prikaz provedenog postupka javne nabave s primjerom enp kriterija za nabavu roba (namještaj i informatička oprema)

III. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – primjeri EU prakse

 • Iskustva država članica EU u primjeni kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Prikaz modela, izrada formula, pregled i ocjena ponuda

IV. Studija slučaja-hrvatsko iskustvo: nabava radova

 • Priprema dokumentacije za nadmetanje i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Razrada kriterija: kako dobiti veću vrijednost za uloženi novac ?
 • Prikaz mogućih rizika po fazama postupka i u fazi izvršenja ugovora
 • Prikaz ugovora o izvođenju radova s naglaskom na elementima ugovorne kazne za slučaj povrede ugovornih odredaba u dijelu ENP-a

Studija slučaja-hrvatsko iskustvo: nabava usluga

 • Prikaz pripreme i provedbe postupka javne nabave usluga osiguranja s kriterijem ekonomski najpovoljnije ponude
 • Prikaz razrade kriterija kako dobiti veću vrijednost za uloženi novac
 • Analiza uložene žalbe i žalbenih navoda na postavljeni ENP kriterij
 • Analiza rješenja DKOM-a 

Vrijeme

četvrtak, 27.04.2017. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.