Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Konferencija Javna nabava medicinskih proizvoda

Predavač

Mirjana Čusek Slunjski, Loreta Zdrilić; gosti predavači: Marica Japundžić, Mirta Kolesarić, Jelena Markulin, Anton Tomljanović, Danijela Antolković

Iz programa seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 4 boda.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0192.

I. Strateški pristup javnoj nabavi, Mirjana Čusek Slunjski, Angela d.o.o.

Građani za svoj novac očekuju najbolju uslugu u svim područjima života što pred sve države članice EU postavlja izazov uspostavljanja jasnih strategija za provedbu učinkovite i održive javne nabave. Nove generacije EU direktiva o javnoj nabavi iz 2014. pružaju okvir za fleksibilniju i jednostavniju javnu nabavu. Javna tijela u EU-u svake godine potroše oko 14% BDP-a na javnu nabavu, što je više od 1,9 bilijuna EUR. Udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u za 2017. u RH je 13,41. Boljim upravljanjem javnom nabavom mogu se ostvariti znatne uštede i omogućiti produktivno trošenje i ulaganje javnog novca što je ključno za gospodarski rast svake države. Potreban je proaktivan politički pristup i prepoznavanje strateške dimenzije javne nabave, jer poboljšanje javne nabave u praksi zahtijeva političku odgovornost. Javna nabava ne smije se više shvaćati samo kao administrativna obveza, već kao moćan alat za rast i razvoj društva. Procesi javne nabave naglasak trebaju staviti na učinkovitost i profesionalizaciju. Ciljani pristup potreban je za prioritetne sektore u koji svakako spada i područje zdravstva. Za pokretanje promjena potrebni su profesionalni kadrovi kako na strani naručitelja tako i na strani ponuditelja. Jačanje vještina nabave u svim fazama postupka javne nabave te međusobna komunikacija i razmjena praksi i iskustva ključ su uspjeha.

Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. ovlaštena je trenerica u sustavu javne nabave i specijalist javne nabave sa završenim Pravnim fakultetom u Zagrebu gdje je stekla zvanje diplomirane pravnice. Direktorica je tvrtke ANGELA d.o.o. koja se bavi poslovima javne nabave (konzalting i edukacije iz područja javne nabava). Sudjelovala je u brojnim projektima u području javne nabave i održala niz predavanja na kojima je prenijela svoje bogato praktično iskustvo u procesu provođenja javne nabave kojom se bavi od 2003. godine.

II. Istraživanje tržišta

Prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja s praktičnim primjerima (točka 7. iz priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.)

Rasprava na temu s gostom predavačem: Marica Japundžić, voditeljica Službe za izobrazbu iz područja javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

III. Određivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u postupcima javne nabave medicinske opreme i lijekova, Loreta Zdrilić, KBC sestre milosrdnice

Dosadašnja praksa pokazala je da je nabava medicinske opreme i lijekova poprilično zahtjevan postupak javne nabave, između ostalog, jer je tumačenje ZJN 2016 dovelo do pogrešaka prilikom izrade dokumentacije o nabavi pa se tako uvjeti sposobnosti često ne traže u skladu s odredbama Zakona. Naime, u svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora Ponuditelji/Zajednice gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima, osim što dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te ekonomsku i financijsku sposobnost, moraju dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost. Na konferenciji će se naglasak staviti upravo na spomenute dokaze relevantne za ocjenu tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, u okviru medicinske opreme. Dat će se odgovori na koje načine naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje navedene sposobnosti te će isti biti popraćeni praksom, kako i samog naručitelja tako i praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Izdvojit će se specifičnosti tražene određenim postupcima javne nabave, isključivo iz domene lijekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme koje će sam Naručitelj prezentirati unutar aktualne nam konferencije u cilju budućeg izbjegavanja grešaka koje su do sada dovodile i do poništenja postupaka javne nabave.

Loreta Zdrilić zvanje magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, javno otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, te kao član stručnog povjerenstva sudjeluje u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima. Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

IV. Odgovornost i kompetencije svih sudionika u procesu javne nabave, Mirta Kolesarić, Biosistemi grupa d.o.o, gost predavač

Javna nabava medicinske opreme sa strane Ponuditelja. Prikazat će se primjeri iz 18-godišnje prakse sudjelovanja u javnim nabavama dijagnostičke/laboratorijske opreme. Na kraju će se iznijeti prijedlozi kako svi sudionici javne nabave mogu doprinijeti da bi javna nabava bila uspješna. Odgovorit će se na pitanje je li uopće moguće da sve strane budu zadovoljne: da krajnji korisnik dobije opremu koja im stvarno treba; da sve bude usklađeno s pravne strane i da se za ponuditelja to pokaže kao uspješan projekt.

Mirta Kolesarić, diplomirala je na Farmaceutsko - biokemijskom Fakultetu smjer medicinske biokemije. Nakon rada u Medicinsko - biokemijskom laboratoriju DZ “Novi Zagreb”, 2001. godine počinje raditi u prodaji laboratorijske opreme u Inel-medicinska tehnika iz koje prelazi u tvrtku Biosistemi gdje se specijalizira za prodaju opreme koja se koristi u genetičkim analizama. 2006.godine prelazi u Firmu Applied Biosistems USA gdje obnaša funkciju “ MCB (molecular cell biology) Senior sales specialist SEE” na teritoriju koji pokriva zemlje: Slovenija, Hrvatska, BiH, Albanija, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Rumunjska, Bugarska, Cipar, Malta, Turska, Grčka. Nakon povratka sudjeluje u osnivanju Firme Biosistemi grupa, te kao direktor prodaje koordinira prodaju u 7 zemalja regije (Hrvatska, BiH, Albanija, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo). Od 2015. Godine vodi cjelokupno poslovanje kao direktor.

V. Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz dosadašnju praksu u postupcima nabave medicinskih proizvoda, Jelena Markulin, Johnson & Johnson S.E.d.o.o, gost predavač

Javna nabava medicinskih proizvoda do 1.7.2017. bila je usredotočena na početne troškove nabave, odnosno isključivo na cijenu. Primjenom Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016 koji postavlja osnovu razvoja nabave temeljene na vrijednosti (value-based procurement), ekonomski najpovoljnija ponuda postaje jedini kriterij za odabir ponude. Umjesto odabira proizvoda s najnižom cijenom, javni naručitelji mogu dati prednost stvarnoj vrijednosti proizvoda te dobiti najviše za uloženi novac. Naručitelji sada imaju mogućnost ali i obvezu korištenja širokog spektra necjenovnih kriterija koje mogu prilagođavati svojim potrebama (npr. kvaliteta; tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke itd.). U praksi se, kao najveći problem, pokazao izbor pravilnog necjenovnog kriterija za odabir ponude, njegovo povezivanje s predmetom nabave, te određivanje omjera cijene i necjenovnog kriterija. Predavanje će se temeljiti na slučajevima iz prakse s kojima se susreću ponuditelji, a nastojat će potaknuti razmjenu iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave.

Jelena Markulin, zaposlena je u Johnson & Johnson S.E.d.o.o. kao specijalist za javnu nabavu i ima 15 godina iskustva u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj. Redoviti je član Odbora za javnu nabavu pri Američkoj gospodarskoj komori (AmCham) od 2015. godine, te kroz rad Odbora aktivno sudjeluje u praćenju usklađenosti procesa javne nabave. Polaznik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija o javnoj nabavi, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave.

VI. Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi

Naglasak se stavlja na izmjene koje će biti potkrijepljene mišljenjima po pojedinim zakonskim osnovama.

Rasprava na temu s gostom predavačem: Anton Tomljanović voditelj je Odjela za provedbu nadzora, Služba za nadzor, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

VII. Pravna zaštita u javnoj nabavi – praksa DKOM-a u postupcima nabave medicinskih proizvoda, Danijela Antolković, DKOM

Praksa DKOM-a kroz svoje odluke ima značajan utjecaj na formiranje prakse u postupcima javne nabave s obzirom da izravno utječe na postupanje svih sudionika u javnoj nabavi. Uzimajući u obzir da svaki postupak javne nabave ima svojih specifičnosti, predavanje će obuhvatiti najznačajnije odluke i noviju praksu DKOM-a u postupcima javne nabave medicinskih proizvoda. Kroz pregled najznačajnije prakse DKOM-a, naglasak će biti na nepravilnostima i problemima u postupanju naručitelja kao i ponuditelja, te na tumačenju spornih instituta i mjerodavnih odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Danijela Antolković, mag. iur. trenutno radi kao voditeljica Službe za rješavanje u žalbenim postupcima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Dugogodišnje radno iskustvo na području javne nabave stekla je radom u Ministarstvu zdravlja u kojem je iz perspektive naručitelja stekla iskustvo pripreme i provedbe postupaka javne nabave, te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radeći na kontroli žalbenih predmeta. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij pod nazivom „International Master in Public Procurement Management“ (IMPPM) na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, te je položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

Vrijeme

četvrtak, 30.5.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.