Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Predavač

Karmen Meić

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2017-0292.

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. kao opći normativni okvir kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. donosi niz promjena i novina koje se odnose na pojedine institute javne nabave.

Sukladno odredbama ZJN 2016 Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave donijelo je podzakonske propise za provedbu ZJN 2016.

Među najvažnijim provedbenim aktima svakako je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave kojim se detaljnije uređuju pitanja izrade dokumentacije o nabavi i ponude te postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Seminar ima svrhu dati prikaz najvažnijih i ključnih promjena u sustavu javne nabave te dati praktičnu uputu ponuditeljima kako ispravno primijeniti odredbe ZJN 2016 i novih provedbenih akata, posebno u djelu koji se odnosi na izradu, sastavljanje i dostavu ponude te prava i obveza ponuditelja u pojedinoj fazi postupka javne nabave.

Popodnevni dio seminara daje prikaz popunjavanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) te novine u sustavu pravne zaštite.

Namjena

Seminar je namijenjen svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima), odnosno ponuditeljima i natjecateljima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona i podzakonskih propisa, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Iz programa seminara

I. Javna nabava za ponuditelje

 • Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
 • Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe
 • Jamstva u postupku javne nabave
 • Podugovaranje
 • Određivanje rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda

II. Ponuda

 • Sadržaj, način izrade i način dostave ponude
 • Postupak zaprimanja i otvaranja ponuda koje se dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda (redoslijed provjere, provjera računske ispravnosti ponude, objašnjenje izuzetno niske ponude, pojašnjenje i upotpunjavanje)

III. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac)

 • Primjena ESPD obrasca
 • Sadržaj ESPD obrasca
 • ESPD obrazac i sudjelovanje više gospodarskih subjekata ponudi (zajednica gospodarskih subjekata, podugovaratelji)
 • Popunjavanje ESPD obrasca
 • Provjera podataka iz ESPD-a (dostava ažuriranih popratnih dokumenata)

IV. Pravna zaštita po odredbama ZJN 2016

 • Novine u sustavu pravne zaštite
 • Obvezni sadržaj i učinak žalbe (prijedlog za određivanje privremene mjere)
 • Način ulaganja žalbe i rokovi za ulaganje žalbe
 • Obveze žalitelja
 • Odlučivanje DKOM-a
 • Sudska zaštita protiv odluka DKOM-a

Vrijeme

srijeda, 8.11.2017. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.