Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava za ponuditelje: ESPD obrazac, Dokumentacija, Dokazi sposobnosti, Razlozi isključenja i druge aktualnosti iz Novog zakona

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Novi Zakon o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) u primjeni je od 1. siječnja 2017. godine. ZJN 2016 veliki je izazov za sve dionike procesa javne nabave, jer donosi niz novih provedbenih rješenja koja je potrebno upoznati i pravilno primijeniti. Naručitelji sada trebaju veliku pažnju pokloniti istraživanju tržišta te kreirati dokumentacije o nabavi sukladno ZJN 2016 i postaviti uvjete za odabir najpovoljnijeg ponuditelja sukladno tim novim pravilima. Sa ZJN 2016 uvedeni su novi postupci javne nabave, nastupile su promjene kod propisivanja visine jamstava te su na snagu stupili novi rokovi za predaju ponude. Ponuditelji trebaju znati protumačiti sva ta nova pravila, posebice zahtjeve naručitelja u dokumentaciji o nabavi i najvažnije: ispravno ispuniti i predati Jedinstvenu europsku dokumentaciju o nabavi (engl. European Single Procurement Document – dalje u tekstu: ESPD). Za ponuditelje je važno da su upoznati s novim zakonskim rješenjem koje obvezuje naručitelje na provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje se objavljuje na internetskim stranicama naručitelja. Ta obveza postoji uvijek prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka radova, a za nabavu roba i usluga u slučaju nabava velike vrijednosti. Nakon provedenog savjetovanja naručitelji su obvezni izraditi izvješće i objaviti ga na vlastitim interenetskim stranicama. Tako se daje prilika potencijalnim ponuditeljima da prije objave postupka reagiranju na eventualne nepravilnosti i nelogičnosti u dokumentaciji o nabavi, čime se smanjuje rizik kasnijeg ulaganja žalbe na odredbe dokumentacije o nabavi. Nedostatak ovog zakonskog rješenja odražava se u tome što se prethodno savjetovanje ne provodi posredstvom sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN). Kada bi to bio slučaj zasigurno bi se postigao puni željeni efekt ovog zakonskog rješenja, jer bi se više potencijalnih ponuditelja imalo priliku informirati o otvorenom savjetovanju. Novost koju uvodi ZJN 2016 je ESPD obrazac. Taj obrazac predstavlja ažuriranu formalnu izjavu gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje); 2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta i 3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo. ESPD se dostavlja na standardnom obrascu u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje (kod ograničenih postupaka). S ESPD obrascem u praksi problem imaju i naručitelji i ponuditelji. Naručitelji tek uče ispravno propisivati uvjete i davanje uputa u dokumentaciji o nabavi (koje rubrike ESPD obrasca ponuditelji trebaju ispuniti), a ponuditelji uče kako ispuniti ESPD obrazac te se pitaju trebaju li odmah uz ponudu dostavljati dokaze (kao što su to do 31.12.2016. i činili). Za ponuditelje je važno utvrditi što se dokazuje ESPD obrascem, jer je moguće da se neki uvjeti tim obrascem ne dokazuju pa je potrebno osim ESPD obrasca dostaviti i dodatne dokaze (npr. prijedlog ugovora). Smisao  ESPD obrasca je rasteretiti ponuditelje u fazi pripreme i predaje ponude. Oni sada za potrebe predaje ponude ne trebaju prikupljati dokaze (npr.  potvrdu porezne o stanju duga i sl.), jer se dostava dokaza traži samo od najpovoljnijeg ponuditelja prije donošenja odluke o odabiru. Za uspješnu i učinkovitu primjenu novog ZJN 2016 naručitelji i ponuditelji trebaju pažljivo proučiti nova zakonska rješenja te ih početi hrabro primjenjivati. Potrebno je odmaknuti se od dosadašnjeg načina razmišljanja i organiziranja procesa nabave i predaje ponude. Ponuditelji sada lakše i brže mogu pripremiti svoje ponude te imaju mogućnost uključiti se u pripremu dokumentacije o nabavi kroz sustav otvorenog obveznog savjetovanja i na taj način sudjelovati u poboljšanju cjelokupne kvalitete ne samo pojedine dokumentacije, već i sustava javne nabave u cjelini. Kreiranje kvalitetne dokumentacije o nabavi podrazumijeva detaljno poznavanje predmeta nabave i svih posebnih propisa kojima je pojedino područje regulirano. Naručiteljima često nedostaju upravo ti podaci, odnosno ključne informacije bez kojih nema zakonite i kvalitetne dokumentacije o nabavi. Ako naručitelji ne poznaju dovoljno predmet nabave izgledno je da dokumentacija o nabavi neće odražavati potrebe naručitelja. Što je razina nepoznavanja predmeta nabava niža, to je teže ispravno propisati kriterije za odabir gospodarskih subjekata (uvjete sposobnosti) kao i kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata. Ako su kriteriji sposobnosti pogrešno propisani, daljni rizik je pogrešno i nesvrhovito propisivanje i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude čime se povećavaju mogućnosti da je nabava neučinkovita i ne postiže najbolju vrijednost za novac. Naravno, u takvim uvjetima  znatno se povećava mogućnost ulaganja žalbi i poništenje postupka nabave.  

Seminar ima svrhu dati prikaz najvažnijih i ključnih promjena u sustavu javne nabave te dati praktičnu uputu naručiteljima i ponuditeljima kako ispravno postaviti dokumentaciju o nabavi, kako ispravno protumačiti uvjete naručitelja iz dokumentacije o nabavi i ispuniti ESPD obrazac. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Prikaz najvažnijih promjena iz ZJN 2016

 • Novi rokovi za dostavu ponuda
 • Pravila za računanje rokova
 • Istraživanje tržišta i obvezno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Gdje se objavljuju savjetovanja i izvješća s provedenog savjetovanja

II. Izgled i sadržaj dokumentacije o nabavi

 • Prikaz primjera dokumentacije o nabavi iz prakse (roba/radovi/usluge)

III. Obvezni i fakultativni razlozi isključenja

 • Dokazi o nekažnjavanju
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga
 • Pitanje starosti dokaza

IV. Uvjeti i dokazi sposobnosti

 • Sposobnost za obavljanje profesionalne sposobnosti
 • Ekonomska i financijska sposobnost
 • Tehnička i stručna sposobnost

V. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD)

 • Izgled i sadržaj ESPD-a
 • Što se potvrđuje ESPD-om
 • Koje podatke ESPD sadrži
 • Način popunjava od strane naručitelja i ponuditelja
 • Broj ESPD obrazaca u ponudi
 • Je li potrebno potpisati ESPD obrazac?
 • Kako ispuniti ESPD kada je predmet nabave podijeljen na grupe

VI. Praktične vježbe: kako tumačiti odredbe dokumentacije o nabavi i pravilno ispuniti ESPD obrazac – prikaz ispunjavanja ESPD obrasca

Vrijeme

četvrtak, 8.6.2017. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.