Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava za ponuditelje – izrada ponude i pravna zaštita

Svrha seminara

Upoznati sudionike seminara s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi i najvažnijim promjenama  u odnosu na dosadašnju regulativu, s naglaskom na odredbe koje se odnose na njihovo sudjelovanje u postupcima javne nabave te načinom kako ih pravilno primijeniti, a s ciljem uspješnog sudjelovanja i zaštite svojih prava u postupcima javne nabave. Kako u skladu s odredbama novog Zakona pravilno izraditi ponudu i pravovremeno je dostaviti te način dostave dokaza sposobnosti i ostalih dokumenata; koji su razlozi isključenja ponuditelja iz postupka te razlozi odbijanja ponude; upoznati sudionike s njihovim pravima sudjelovanja u  pojedinoj fazi  postupka javne nabave. Upoznati sudionike seminara sa pravnom zaštitom prema odredbama novoga Zakona s posebnim osvrtom na bitne izmjene u odnosu na dosadašnju zakonsku regulativu te proširenje ovlasti Državne komisije na poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma  i određivanje novčanih kazni naručitelju. Kako se prema odredbama novog Zakona mijenja položaj žalitelja u žalbenom postupku koji je posljedica znatnog suženja bitnih povreda na koje Državna komisija pazi po službenoj dužnosti. Koje su novine u pravima i obvezama naručitelja i ponuditelja prema novim zakonskim odredbama

Namjena

Seminar / radionica je namijenjen svim zainteresiranim gospodarskim subjektima – fizičkim i pravnim osobama koji na tržištu nude izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse.

Raspored seminara

kava dobrodoslice
I dio  od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

Ponuda:

 • Sadržaj ponude i način izrade ponude
 • Dostava, zaprimanje i otvaranje ponude
 • Dostava dokaza  sposobnosti i ostalih dokumenata
 • Rokovi za dostavu ponuda
 • Otvaranje ponuda
 • Pregled  i ocjena ponuda te pojašnjenje i upotpunjavanje
 • Isključenje ponuditelja i odbijanje ponude
 • Odluka o odabiru i poništenju
 • Uvid u ponude i poslovna tajna

Pravna zaštita

 • Izjavljivanje žalbe
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Ovlasti Državne komisije i bitne povrede
 • Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom
 • Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i /ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi i prijedlog za određivanjem privremene mjere
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i novčane kazne
 • Odlučivanje i dostava odluka
 • Naknade za pokretanje žalbenog postupka i troškovi žalbenog postupka

Vrijeme

od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking.