Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0277. Sudjelovanjem na seminaru ostvaruje se 8 bodova.

Holistički prikaz promjena i novina nastalih stupanjem na snagu novog zakona o javnoj nabavi ZJN 2016, s posebnim osvrtom na novine koje su u primjeni od 18. travnja 2018. godine a koje se odnose na e-ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Sukladno navedenom, kroz platformu EOJN-a provest će se simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Također će se sukladno novini koja je u primjeni od 12. travnja 2018. godine obraditi dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija).

Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu osnova za isključenje te kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata.

Sve točke iz programa seminara bit će popraćene, kako primjenom u praksi, tako i primjerima iz prakse DKOM-a. 

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Pojašnjenje, ispravak ponude, dostava ažuriranih podataka i dohvat dokaza iz registara i evidencija

 • Instituti iz članka 263. i 293. ZJN 2016 te primjena istih u praksi
 • Razjašnjenje, dopune i dostava informacija ili dokumentacije ponude
 • Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Katalozi i uzorci
 • Traženje i dostava dokumenata i dokaza - ažurirani popratni dokumenti
 • Starost ažuriranih popratnih dokumenata
 • Izvadak iz kaznene evidencije vs Izjava o nekažnjavanju
 • Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija)
 • Primjeri iz prakse DKOM-a

ESPD obrazac prema ZJN 2016

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Osnove za isključenje s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za osnove za isključenje
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

Vrijeme

četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.