Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Otvoreni postupak - ePonuda, Tijek pregleda i ocjene ponuda, Sklapanje ugovora, E-žalba

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0288.

Saznajte na koji način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, s osobitim osvrtom na pogreške naručitelja pri pregledu i ocjeni ponuda kao i najčešće pogreške sa strane ponuditelja prilikom pripreme i predaje ponude te koji su sve obvezni dijelovi e-ponude i na koji način se ista predaje od strane ponuditelja a kada, kako i koji dijelovi izvan e-ponude..

Seminar ima za svrhu naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata. Koliko puta naručitelj smije tražiti upotpunjavanje i pojašnjenje dokumenata iz ponude te na koji način tražiti upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata od ekonomski najpovoljnije ponude, kako ponuditelje tretirati na jednak način kroz primjenu instituta iz članaka 293.,263.,289.,294. ZJN 2016 kako bi poštivali osnovna načela javne nabave i druga slična pitanja bit će tema ovog seminara. Prema izvješćima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vidljivo je kako se najčešće greške događaju upravo pri izradi dokumentacije o nabavi te prilikom pregleda i odabira ponuda što nerijetko dovodi i do poništenja cjelokupnog postupka nabave. S obzirom da se prema odredbama Zakona i Pravilnika postupak pregleda i ocjene ponuda odvija u više faza, sam proces je dugotrajan pa oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda dolazi do nedoumica u samoj praksi iz kojeg razloga će se na seminaru obraditi konkretni primjeri iz prakse u cilju što učinkovitijeg postupka pregleda i ocjene ponuda. Osim toga, kroz EOJN će se objasniti kroz koji modul Naručitelj šalje zahtjev prema Ponuditelju za prihvat ispravka računske pogreške i objašnjenje izuzetno niske cijene te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponude.

Kako poslati e-žalbu kroz Elektronički oglasnik javne nabave od strane žalitelja te koja je obveza naručitelja u slučaju dobivene e-žalbe također je dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. ePonuda i pripadajući dijelovi izvan ePonude

 • Zaprimanje ponuda (elektroničkih i dijelova izvan ePonude)
 • Javno otvaranje – procedura i elektronički ključevi ovlaštenih predstavnika naručitelja
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i sastavni dijelovi zapisnika

II. Tijek pregleda i ocjene ponuda do konačnog sklapanja ugovora

 • Upiti za pojašnjenjem i dopunom ponude – primjeri dokumenata
 • Ažurirani dokumenti za ENP
 • Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016.
 • Sastavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
 • Praksa DKOM-a za fazu pojašnjenja i dopunjavanja ponuda
 • Donošenje Odluke o odabiru ili poništenju
 • Kad se može poništiti postupak?
 • E-žalba

III. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Obvezni elementi ugovora
 • Kako predvidjeti izmjene ugovora?
 • Obvezna jamstva pri nabavi robe, radova i usluga

Vrijeme

četvrtak, 19.9.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.