Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Komunikacija između ponuditelja i naručitelja i ostale aktualnosti javne nabave

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Javna nabava u Republici Hrvatskoj predstavlja vrlo važan institut s aspekta trošenja novca poreznih obveznika i u tom smislu vrlo je važno da postupak javne nabave bude proveden u skladu za zakonskim i podzakonskim propisima vezanim uz navedeno područje. Zakonita i transparentna javna nabava s odgovornim postupanjem naspram trošenja državnog novca osigurava povjerenje javnosti u sustav.

Zakon o javnoj nabavi tijekom 2013. godine izmijenjen je dva puta, a posljednja velika promjena dogodila se Odlukom Ustavnog suda 2014. godine kada su ukinute određene odredbe Zakona o javnoj nabavi. Navedenim izmjenama određene odredbe zakona postale su fleksibilnije i tako olakšale postupanje naručiteljima, ali i potencijalnim ponuditeljima u postupcima javne nabave.

Zakon o javnoj nabavi decidirano je propisao način komunikacije između naručitelja i ponuditelja kao i njihove obveze u okviru navedenoga, ali isto tako navedeni zakon propisuje i mogućnosti koje naručitelji mogu koristiti u komunikaciji s ponuditeljima. Posebice treba spomenuti da kvalitetna komunikacija između naručitelja i ponuditelja može imati odraz na završetak postupka javne nabave, a posebice i na načelo ekonomičnosti, za što već postoje pokazatelji u praksi.

Načela javne nabave važno je poštivati i u okviru bagatelne nabave, iako se na nju ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Međutim, bagatelna nabave je područje u kojem također može doći do sukoba interesa, kao i različitih zlouporaba, u vidu korupcije i ništetnih ugovora.

Seminar ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s javnom nabavom, bilo kao predstavnici javnih ili sektorskih naručitelja, ili kao predstavnici gospodarskih subjekata koji sudjeluju u postupcima javne nabave podnošenjem ponuda ili pak kao podizvoditelji. Naime, postupak javne nabave strogo je formalan postupak i u svakom stadiju postupka važno je poštivati pravila propisana Zakonom o javnoj nabavi, kao i propisane rokove. Cilj seminara je dakle, tumačenje zakonskih propisa iz područja javne nabave, a kroz interakciju s polaznicima pokazati i praktičnu stranu konkretnih postupaka javne nabave. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Ministarstvo gospodarstva izdalo je ovlaštenje Mapi znanja za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Ovlaštenje je izdano 09.siječnja 2015. godine na rok od tri godine od dana donošenja Rješenja (klasa: UP/I-406-01/14-01/15; urbroj: 526-06-01-02-02/1-15-04). Mapa znanja je u Registru nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 44. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata. Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice): poludnevni (4 nastavna sata), jednodnevni (8 nastavnih sati) i dvodnevni (16 nastavnih sati). Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave i ostale aktualnosti javne nabave

 • Zahtjevi za izmjenom i objašnjenjima dokumentacije za nadmetanje
 • Sudjelovanje gospodarskih subjekata u izradi dokumentacije za nadmetanje
 • Javno otvaranje ponuda
 • Komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda
 • Uvid u ponude

Rokovi u javnoj nabavi

 • Pregled i računanje rokova u javnoj nabavi
 • Izvršnost odluke o odabiru
 • Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi
 • Izvršenje ugovora

Bagatelna nabava u Republici Hrvatskoj

 • Provedba postupka bagatelne nabave
 • Kako izraditi kvalitetan interni akt naručitelja za provedbu postupka bagatelne nabave
 • Sukob interesa u bagatelnoj nabavi i primjena načela javne nabave u postupku bagatelne nabave

Osnovne značajke objedinjene nabave

 • Osnovne značajke objedinjene nabave kroz zakonodavni i institucionalni okvir
 • Okvirni sporazum u objedinjenoj nabavi

Vrijeme

četvrtak, 26.3.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.