Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: ESPD obrazac, okvirni sporazum, pregovarački postupak i izmjene ugovora

Predavač

Karmen Meić

Svrha seminara

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. kao opći normativni okvir kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2017. donosi niz promjena i novina koje se odnose na pojedine institute javne nabave.

U Narodnim novinama br. 65/17 objavljeni su Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave te Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, a u Narodnim novinama br. 101/17 Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine) te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (odgođena primjena članaka 3. – 5. ovoga Pravilnika do 1. siječnja 2018. godine).

Seminar ima svrhu dati prikaz najvažnijih i ključnih promjena u sustavu javne nabave te dati praktičnu uputu ponuditeljima kako ispravno primijeniti odredbe ZJN 2016 i novih provedbenih akata, posebno u djelu koji se odnosi:

Na postupak pregleda i ocjene ponuda, provjere podataka navedenih u ESPD obrascu ponude te dostavu ažuriranih popratnih dokumenata,

Na primjenu i sklapanje okvirnog sporazuma te sklapanje pojedinačnih ugovora na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma,

Na provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje s posebnim naglaskom na slučajeve i okolnosti za korištenje postupka te

Na sklapanje i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

Namjena

Seminar je namijenjen svim naručiteljima i ponuditeljima, osobama koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, te gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima), odnosno ponuditeljima i natjecateljima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona i podzakonskih propisa, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata u postupcima javne nabave

 • Pregled i ocjena ponuda
 • Popunjavanje ESPD obrasca
 • Dostava ESPD obrasca
 • Provjera podataka navedenih u ESPD obrascu
 • Ažurirani popratni dokumenti
 • Starost ažuriranih popratnih dokaza

Okvirni sporazum prema ZJN 2016

 • Postupci javne nabave koji prethode sklapanju okvirnog sporazuma
 • Sklapanje okvirnog sporazuma
 • Sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma
 • Obavijest o dodjeli ugovora

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

 • Posebni slučajevi i okolnosti za korištenje postupka
 • Teret dokazivanja i prekršajna odgovornost
 • Provedba i tijek postupka
 • Podnošenje konačnih ponuda i donošenje odluke

Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja

 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi i OS tijekom njegova trajanja
 • Obveza objave obavijesti o izmjeni ugovora
 • Uvođenje novih podugovaratelja
 • Uvjeti za raskid ugovora

Vrijeme

četvrtak, 25.1.2018. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.