Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Gospodarenje komunalnim otpadom

Predavač

Aleksandra Čilić, Renata Pavković

Svrha seminara

Upoznati sudionike sustava gospodarenja komunalnim otpadom sa zakonodavnim okvirom RH, ciljevima koje treba RH postići u predstojećem razdoblju, sustavu gospodarenja otpadom u RH, redu prvenstva u gospodarenju otpadom, objektima i infrastrukturom u gospodarenju otpadom, naknadama temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te sustavom gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako u smislu Zakona prepoznati obveznika plaćanja, odnosno pravne ili fizičke osobe – koje proizvode, unose ili uvoze, odnosno stavljaju na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu, uz pojašnjenje načina prijave u bazu Fonda, načina ispunjavanja i dostave propisanog obrasca, te plaćanja po pojedinim kategorijama otpada. Na primjerima dobre prakse dati će se osvrt na gospodarenje otpadom u jedinicama lokalne samouprave koje su postigle ciljeve ili su se približili ciljevima u gospodarenju komunalnim otpadom.

Namjena

Predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnici komunalnih društava, predstavnici upravitelja zgrada i predstavnika stanara, predstavnici ovlaštenih sakupljača i oporabitelja, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici proizvođača i zastupnika za komunalnu opremu i drugu infrastrukturu, predstavnici pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika, koji vrše unos iz zemalja EU, uvoz iz trećih zemalja i/ili imaju proizvodnju u RH, i to ambalaže, vozila, guma, električnih i elektroničkih uređaja i opreme, baterija i akumulatora, ulja…

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Iz programa seminara

I. Zakonodavni okvir (Zakon o održivom gospodarenju otpadom i provedbeni propisi)

 • Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 – 2022 godina
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

II. Sudionici u provedbi sustava gospodarenja komunalnim otpadom

 • Državna razina (Hrvatski sabor, Vlada RH)
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Središnja tijela državne uprave
 • Regionalna i lokalna razina
 • Ostali sudionici (proizvođači i uvoznici proizvoda i otpada, tvrtke za gospodarenje otpadom, konzultantske tvrtke, strukovne organizacije i organizacije civilnog društva)

III. Sustav gospodarenja komunalnim otpadom u RH

 • Prikaz sustava gospodarenja komunalnim otpadom – objekti i tokovi komunalnog otpada
 • Postojeće stanje u RH
 • Edukacije i informiranje javnosti
 • Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na mjestu nastanka – kako odvajati otpad u kućanstvu
 • Objekti za gospodarenje otpadom (centri za ponovnu uporabu, reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane, centri za gospodarenje otpadom)

IV. Odlaganje otpada na odlagališta komunalnog otpada

 • Status odlagališta u RH
 • Objekti i oprema odlagališta komunalnog otpada

V. Primjeri dobre prakse

 • Centar za ponovnu uporabu
 • Sortirnica i kompostana
 • Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorišta
 • Elektronsko očitavanje spremnika
 • Odlagalište komunalnog otpada
 • Odvojeno sakupljanje otpada na mjestu nastanka

VI. Najčešća pitanja vezana za prijavu, obračun i naplatu naknada

 • Tko se smatra obveznikom plaćanja?
 • Pojam „stavljanje na tržište“
 • Prijava u bazu Fonda – dostava obrazaca
 • Što u slučaju izvoza/unosa?

VII. Pravilnici

 • Pravilnik o gospodarenju EE otpadom
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

VIII. Zaključci

 • Sustavno povećanje odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
 • Povećanje recikliranja
 • Smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta
 • Oporaba otpada (energetska i materijalna)
 • Izgradnja centara za gospodarenje otpadom
 • Stalna edukacija i informiranje javnosti

Vrijeme

četvrtak, 13.6.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.