Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fond: Obnovljivi izvori energije

Svrha seminara

Upoznavanje sudionika seminara sa pretpristupnim programima Europske unije putem kojih se mogu financirati projekti obnovljivih izvora energije te povezanim zakonima i smjernicama EU politike. Sudionici će steći niz znanja o zakonodavnim okvirima EU u području obnovljivih izvora energije i mogućnostima financiranja takvih projekata te o terminologiji SME sa EU stajališta, uvjetima i načinima prijave na pojedine financijske programe.

Namjena

Seminar je namjenjen svim potencijalnim aplikantima i korisnicima EU fondova, a vezano uz financiranje projekata obnovljivih izvora energije.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

  • IPA - Komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija, Hrvatska - Crna Gora, Mađarska - Hrvatska, Slovenija - Hrvatska, Hrvatska - BiH, Jadranska prekogranična suradnja, Mediteran, jugoistočna Europa (promicanje centara izvrsnosti za razvoj OIE-a uz korištenje solarne energije; širenje i preuzimanje dobre prakse korištenja OIE-a; javne kampanje o OIE-u; priprema lokalnih i regionalnih programa za održivu proizvodnju OIE-a; promocija pilot i demonstracijskih projekata za stvaranje malih elektrana uz korištenje OIE-a);
  • IPA - Komponenta IIIc Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz poboljšanje proizvodnih procesa ili usluga te usklađivanje sa standardima zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije);
  • Program za konkurentnost i inovacije - CIP Eko-inovacije (prva tržišna replikacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda u sferi zaštite okoliša, smanjenja emisija i korištenja OIE-a);
  • Program za konkurentnost i inovacije - CIP Inteligentna energija u Europi (SAVE - poticanje energetske učinkovitosti i racionalne uporabe izvora energije, ALTENER - promicanje novih OIE-a i podržavanje energetske diversifikacije);
  • Okvirni program 7 - Specifičan program Suradnja (Istraživanja u području solarne gradnje i arhitekture, pripreme solarnih goriva i toplinske energije, poboljšanje postojećih solarnih ćelija i vezanih proizvoda, razvoj fotonaponskih sustava i modula, razvoj i testiranje solarnih tanjura, razvoj solarnih kolektora srednje temperature (100 do 250°C));
  • Okvirni program 7 - Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća (projekti u sklopu kojih znanstveno-istraživačke organizacije, a ponekad i razvojno-istraživačke tvrtke provode specifična istraživanja u području OIE-a za potrebe poduzeća koja će kasnije koristiti navedene rezultate za razvoj ili poboljšanje proizvoda, procesa ili usluga) i drugi programi.

Vrijeme

utorak, 29.5.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje. U cijenu nije uračunat PDV.