Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ekonomski najpovoljnija ponuda i Nove direktive u javnoj nabavi

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Kroz sustav javne nabave troše se velika sredstva i način na koji se ocjenjuju ponude i odabire najpovoljnija direktno utječe na to kakva se vrijednost dobiva za javni novac. Na teorijskoj razini i u praksi razvijenih sustava javne nabave dokazana je superiornost kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na kriterij najniže cijene. Ipak, praksa u RH bitno se razlikuje od prakse u ostalim zemljama EU (i šire) jer se više od 90% sredstava koja se kod nas troše u javnoj nabavi troše po kriteriju najniže cijene. Jedan od razloga za to je i nedovoljno poznavanje prednosti uporabe kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i načina na koji se on oblikuje. Svrha seminara je da polaznici nauče kako se razvijaju modeli za kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. 

Europska komisija je u prosincu 2011. godine predložila izmjene važećih direktiva o javnoj nabavi. Izmjene su prihvaćene slijedom čega su 18. travnja 2014. godine na snagu stupile nove direktive:

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća od 26.veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 20014/18/EZ

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i vijeća od 26.veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i vijeća od 26.veljače 2015. o dodjeli ugovora o koncesiji.

Republika Hrvatska sa ostalim državama članicama Europske unije ima rok do 18. travnja 2016. za donošenje zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s novim Direktivama.

Možemo očekivati da će nova pravila javne nabave omogućiti naručiteljima pojednostavljenje u postupcima javne nabave kroz objavu prethodnih informacija o objavi postupaka javne nabave (umjesto poziva na nadmetanje). Nove direktive donose bitna pojednostavljenja i u samim postupcima javne nabave. Mogućnost korištenja pregovaračkog postupka je šira te je pregovarački postupak s natjecanjem moguće koristiti u slučaju posebnih okolnosti vezanih uz prirodu, složenost ili pravne i financijske okolnosti projekta, a posebno u slučaju kada potrebe naručitelja ne mogu biti zadovoljene postojećim standardnim rješenjima. Jedan od ključnih ciljeva novih direktiva je olakšavanje pristupa javnoj nabavi malim i srednjim poduzetnicima (dalje: MSP), odnosno što širem spektru ponuditelja. Uvodi se Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) koja ima za cilj pomoći upravo MSP-ovima kojima je prikupljanje mnogobrojnih i ponekad skupih dokaza veliki teret. Naručitelje se pak potiče da nabave dijele na grupe - što omogućuje podnošenje ponuda samo za jednu grupu nabave, umjesto obveze podnošenja ponude za cijeli predmet nabave što u praksi predstavlja otegotnu okolnost i ključnu prepreku MSP-ovima za pristup nadmetanjima. Nove direktive obvezuju države članice na objavu ažurnih dokumenata koji predstavljaju zadovoljavajuće uvjete i dokaze sposobnosti (kao što su izvadci iz sudskog registra, potvrde porezne uprave o stanju duga i dr). U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelji u slučaju kada dobiju ponudu iz neke od država EU trebaju znati ocijeniti dostavljene dokaze. U postupku ocjene je li dostavljeni dokaz valjan i prihvatljiv odgovor je moguće potražiti u sustavu e-Certis baze koja olakšava provjeru dostavljenih dokaza na razini EU. U novim direktivama novost je i ukidanje razlika između tzv. „A“ (prioritetnih) i „B“ (ne-prioritetnih) usluga. Tako se uvode pojednostavljene procedure u sektorima socijalnih i zdravstvenih usluga i usluga u kulturi. Nove će odredbe vrijediti i za druge usluge, kao što su pravne, hotelijerske i ugostiteljske usluge. Nove direktive donose smjernice da se u postupke javne nabave što više uključe „zeleni“ elementi sve u skladu sa strategijom Europa 2020. Nove direktive ne propisuju naručiteljima što kupiti, već im daju da samostalno odluče na koji će način pristupiti nabavi. Naručitelje se potiče da u nabavama koriste kriterije koji će ocjenjivati ponude prema kvaliteti i cijeni koje proizvod nudi kroz svoj cijeli životni ciklus, a dodatno koristeći i kriterije povezane s boljim iskorištavanjem energije i unapređenjem zaštite okoliša. Naručitelji će moći tražiti da ponuđeni predmet nabave nosi oznake koje su jamstvo određene kvalitete (vezane uz npr. okoliš, socijalne uvjete i dr.), naravno pod uvjetom da su takvi zahtjevi povezani i razmjerni predmetu nabave i ne narušavaju načelo jednakog tretmana. Kako bi se potaknula socijalna uključenost, rezervacija sudjelovanja zaštićenih radionica proširena je na gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju. Minimalni broj zaposlenih osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju, u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja, smanjen je s 50% na 30%.

Seminar ima svrhu educirati polaznike o predstojećim promjenama koje mogu očekivati u sustavu javne nabave zbog potrebe usklađenja hrvatskog zakonodavstva s novim direktivama u području javne nabave. Promjene koje se očekuju značajne su kako za naručitelje tako i za ponuditelje. Cilj seminara je ukazati na ključne promjene koje ih očekuju, osobito u dijelu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude koji se trenutno u Republici Hrvatskoj iznimno malo koristi. Kroz interakciju s polaznicima na sažet će se i razumljiv način predstaviti i osnovni koraci sustava e-ponude te dati prikaz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u dijelu primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) kao i drugim subjektima koji imaju potrebu organizacije i provođenje postupaka javne nabave građevinskih radova. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0278.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, interaktivna rasprava, upute za praktičnu primjenu znanja i vještina.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kriteriji za selekciju ponuđača

 • Kako usporediti dobavljače?
 • Koji se kriteriji smiju koristiti kao eliminacijski kriteriji?
 • Koji se kriteriji ne smiju koristiti da bi se nekoga eliminiralo iz postupka javne nabave?

Kriteriji za ocjenu ponuda u javnoj nabavi

 • Koji se kriteriji smiju koristiti i kao selekcijski kriteriji za odabir dobavljača i kao kriteriji za ocjenjivanje ponuda?

Postupci javne nabave i kriteriji za ocjenu ponuda u javnoj nabavi

 • Kriterij najniža cijena
 • Kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Prednosti i nedostaci ovih kriterija

Situacije u kojima ima smisla koristiti kriterij najniže cijene

 • Pojmovi ukupni troškovi posjedovanja (Total Cost of Ownership)
 • Trošak životnog ciklusa (Life Cycle Cost)

Situacije u kojima se koristi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

 • Strana iskustva
 • Iskustva u RH

Rizici primjene kriterija ENP u sustavu javne nabave u RH

 • Rizik poništavanja natječaja zbog žalbenog postupka natjecatelja – slučajevi iz prakse
 • Kako izbjeći slične greške?

Temeljna znanja potrebna za razvoj ENP modela

 • Bodovne ljestvice za ocjenjivanje ponuda po kvalitativnim kriterijima
 • Određivanje težina kriterija
 • Modeli za zbrajanje bodova za kvalitativne kriterije različite važnosti
 • Modeli za zbrajanje bodova za cijenu i bodova za kvalitetu

Modeli u kojima se cijena preračunava u bodove i ti bodovi se pribrajaju bodovima za kvalitetu

 • Relativni model
 • Price-to-Quality model

Modeli u kojima se kvaliteta preračunava u diskont za korekciju ponuđene cijene

 • Apsolutni model
 • Quality-to-Price model
 • Primjeri korištenja kriterija ENP (razvoj modela) u ocjenjivanju tendera za uslugu (radove)
 • Primjeri korištenja kriterija ENP (razvoj modela) u ocjenjivanju tendera za isporuku robe

Nove direktive u području javne nabave

 • Kriterij za odabir ponude
 • E-nabava
 • Pojednostavljenje i veća fleksibilnost pregovaračkog postupka
 • Partnerstvo za inovacije
 • Usluge IIA i IIB- novi režim
 • Jedinstveni europski dokument za nabavu
 • Mehanizmi za olakšanje pristupa nadmetanjima malim i srednjim poduzetnicima
 • E-certis baza

Učinci novih direktiva na Zakon o javnoj nabavi i podzakonske akte

 • Temeljni ciljevi javne nabave određeni direktivama
 • Način ispunjenja ciljeva novih direktiva
 • Implementacija ključnih novina iz direktiva u zakonodavstvo RH

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

 • Mogućnosti i izazovi primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Zelena javna nabava i koncept LCC (Lyfe cycle cost) u kontekstu ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija odabira ponuda
 • Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u odnosu na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Vrijeme

srijeda i četvrtak, 9. i 10.12.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.