Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

E-nabava za naručitelje i ponuditelje i primjena načela jednakog tretmana u postupcima javne nabave

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

E-nabava za naručitelje i ponuditelje

Od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti, odnosno u postupcima javne nabave male vrijednosti od 1. srpnja 2016. u Republici Hrvatskoj elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obaveza. E- nabava provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske. Modul elektroničke javne nabave (E-nabava) pokrenut je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 1. siječnja 2014. sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013). Pod pojmom E-nabava podrazumijeva se sustav koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave. E-nabava sastoji se od 2 modula: E-dostava i E-ocjena.

E-dostava obuhvaća 3 segmenta: pripremu postupka; mogućnost dostave ponuda elektroničkim putem i javno otvaranje ponuda. Naručitelji u svoje dokumentacije za nadmetanje trebaju uvrstiti pravila za E-dostavu te pripremiti i objaviti poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje prema novim pravilima. Za elektroničku dostavu ponuda ponuditelji moraju ispuniti 2 preduvjeta. E- ponudu je potrebno digitalno potpisati, slijedom čega ponuditelji trebaju imati certifikat za digitalni potpis te Adobe Acrobat Pro ili drugi PDF čitač s omogućenom opcijom digitalnog potpisivanja (DigiSigner, Foxit...). Ponuditelji se trebaju upoznati i s ispravnim načinom predaje E-ponude. Neka od pitanja koja si ponuditelji mogu postaviti kada promišljaju o predaji e-ponude su: kako predati dokaze o sposobnosti, jamstva i druge dokumente? Kako ispuniti ponudbeni list i osigurati da ponuda zadovolji sve potrebne uvjete i zahtjeve e-dostave? Kako ispuniti troškovnik? Svrha seminara je jednostavnim i sažetim prikazom ključnih koraka i faza e-nabave omogući naručiteljima i ponuditeljima savladavanje temeljnih znanja o pripremi postupka e-nabave i predaji e-ponude. Za ponuditelje je dostava e-ponuda u potpunosti besplatna, a da bi u tome i uspjeli, ponuditelji moraju ovladati  specifičnim znanjima za predaju e-ponude. U protivnom njihovo se sudjelovanje u postupcima javne nabave ograničava što može negativno utjecati na njihovo poslovanje. Savladavanje specifičnih znanja o e-nabavi postaje conditio sine qua non tj. uvjet (specifična znanja) bez kojeg sudionici u javnoj nabavi više ne mogu.

Primjena načela jednakog tretmana u postupcima javne nabave

Načelo nediskriminacije, načelo jednakog tretmana, načelo transparentnosti, načelo proporcionalnosti (razmjernosti) i načelo uzajamnog priznavanja čine tzv. primarni zakonodavni okvir EU i sadržana su u Ugovoru o osnivanju EU. Spomenuta načela nalaze se i u hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi. Europska sudska praksa u području javne nabave kao i praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave daje niz primjera i tumačenja primjene načela u postupcima javne nabave. Potencijalna opasnost od kršenja načela jednakog tretmana od strane naručitelja krije se u institutu upotpunjavanja i pojašnjenja iz čl. 92. Zakona o javnoj nabavi. Institut upotpunjavanja i pojašnjenje iz čl. 92. Zakona o javnoj nabavi daje samo mogućnost, ali ne i obvezu naručitelju da u postupku pregleda i ocjene ponuda pozove ponuditelje da otklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće u dokumentima koji se dostavljaju sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi. U primjeni čl. 92. Zakona o javnoj nabavi iznimno je važno da se prema svim ponuditeljima primijeni jednaki tretman, jer u protivnom može doći do kršenja načela jednakog tretmana čime se otvara mogućnost ulaganja žalbe od strane nezadovoljnog ponuditelja. Pravilna i dosljedna primjena načela u svim fazama postupaka javne nabave garancija je učinkovite javne nabave i jačanja slobodnog tržišnog natjecanja.

Svrha seminara je educirati sve koji se u svom radu susreću s javnom nabavom, bilo kao predstavnici javnih ili sektorskih naručitelja, ili kao predstavnici gospodarskih subjekata koji u postupcima javne nabave podnose ponude. Svrha seminara je približiti sustav e-nabave svim dionicima tog procesa. Na primjerima iz prakse i kroz interakciju s polaznicima na sažet i razumljiv način daje se prikaz ključnih koraka u svim fazama e-nabave. Savladavanjem osnovnih znanja o e-nabavi naručitelji osiguravaju zakonitost svog poslovanja, dok ponuditelji dobivaju potrebne informacije koje im omogućuju nesmetano tržišno natjecanje i podnošenje e-ponuda.

Drugi dio seminara posvećen je institutu upotpunjavanja i pojašnjenja dokumenata iz čl. 92. Zakona o javnoj nabavi. Za pravilnu primjenu tog instituta potrebno je poznavati načela javne nabave, osobito načelo jednakog tretmana. Načelo jednakog tretmana odražava se u potrebi nepristranog i objektivnog odnosa prema svim gospodarskim subjektima i to  u svim fazama postupka javne nabave. Tako svi gospodarski subjekti dobivaju jednake šanse za dobivanje ugovora. Kroz primjere Europske sudske prakse i prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave RH polaznici se upoznaju s načinom tumačenja načela jednakog tretmana.

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0325.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

E-nabava za ponuditelje i naručitelje
 • Modul e-nabave i platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
 • Preduvjeti na strani naručitelja za pripremu e-nabave
 • Izgled i sadržaj dokumentacije za nadmetanje u sustavu e-dostave
 • Nove Direktive EU u području javne nabave vezano uz e-dostavu
 • Očekivane promjene u zakonodavnom okviru RH u području e-dostave
 • Preduvjeti na strani ponuditelja za pripremu i dostavu  e-ponude
 • Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude
 • Prilaganje dokaza sposobnosti i jamstva
 • Ponudbeni list i Uvez ponude
 • Troškovnici u sustavu e-dostave
 • Elektronička predaja ponude

Primjena načela jednakog tretmana u postupcima javne nabave

 • Primarni zakonodavni okvir EU u području javne nabave (načela)
 • Važnost načela jednakog tretmana u svim fazama postupka javne nabave
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata temeljem čl. 92. Zakona o javnoj nabavi – rizici nepravilne primjene i kršenja načela jednakog tretmana
 • Načelo jednakog tretmana kroz Europsku sudsku praksu i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Vrijeme

četvrtak, 4.2.2016. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.