Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ciklus javne nabave od plana do izvršenja

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske od 7. lipnja 2016. udio javne nabave u BDP-u u Republici Hrvatskoj iznosio je 12,14%. Navedeni podatak govori o važnosti javne nabave te potrebi strateškog pristupa javnoj nabavi. U ciklusu javne nabave možemo prepoznati više faza koje se nadovezuju i ovisne su jedna o drugoj. Upravljačka struktura svakog pojedinog naručitelja prije izrada plana javne nabave treba osigurati potrebne podatke o nabavnim potrebama i dati informacije o raspoloživim financijskim sredstvima. Za uspješnu i učinkovitu nabavu stručnjaci javne nabave trebaju biti uključeni u sve faze ciklusa javne nabave. U fazi planiranja potrebno je analizirati raspoložive podatke o ranijim nabavama i troškovima, te organizirati istraživanje tržišta kako bi se ispravno procijenile nabavne vrijednosti pojedinog predmeta nabave. Ovisno o vrsti predmeta nabave i stanju na tržištu potrebno je odabrati ispravan postupak javne nabave i kreirati zakonitu dokumentaciju o nabavi. Za kreiranje dokumentacije o nabavi, stručnjacima javne nabave potrebni su detaljni podaci o predmetu nabave i upućivanje u posebne propise kojima se uređuje područje tog predmeta nabave.  Ako naručitelji ne poznaju dovoljno predmet nabave izgledno  je da dokumentacija o nabavi neće odražavati potrebe naručitelja. Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata (uvjeti sposobnosti) i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata u okruženju nepoznavanja predmeta nabave mogu se pogrešno propisati. Vezano uz to, mogući scenario je da se i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude pogrešno odredi čime se znatno povećava mogućnost ulaganja žalbi i poništenje postupka nabave. Naručitelji imaju mogućnost provesti tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje mogu pomoći u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelji su obvezni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana. Nakon provedenog savjetovanja, naručitelji su obvezni razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. Ova obveza iz čl. 198.st.5. ZJN 2016 zasigurno će pomoći da dokumentacije o nabavi budu kvalitetnije i u skladu s posebnim propisima. U fazi pregleda i ocjene ponuda ključno je pregled i ocjenu izvršiti u skladu s postavljenim uvjetima nadmetanja, odnosno uvjeti nadmetanja u ovoj fazi ne smiju se mijenjati. Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave slijedi sklapanje ugovora o nabavi i/ili okvirnog sporazuma te se naručitelji trebaju pobrinuti da se izvještavanja i arhiviranje dokumenata provedu u skladu sa zahtjevima ZJN 2016.

Seminar ima svrhu na praktičan način dati prikaz ciklusa javne počevši od plana do zaključenja ugovora o javnoj nabavi. U svim fazama ciklusa javne nabave od iznimne je važnost sastaviti kvalitetan tim stručnjaka koji raspolaže potrebnim znanjima o predmetu nabave, jer bez poznavanja predmeta nabave stručnjaci javne nabave nisu u mogućnosti ispravno i zakonito postaviti uvjete nadmetanja. Uloga potencijalnih ponuditelja stupanjem na snagu ZJN 2016 dobiva na važnosti kroz mogućnost davanja primjedba i prijedloga o uvjetima nadmetanja u nacrtu dokumentacije o nabavi (prije objave postupka), kao i kroz mogućnost sudjelovanja u tehničkim konzultacijama. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2017-0013.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Kako dobro planirati?
 • Vrijednosni pragovi u javnoj nabavi
 • Rječnik javne nabave (CPV)
 • Obvezni sadržaj plana nabave
 • Savjetovanje s gospodarskim subjektima (tehničke konzultacije)
 • Vrste, postupak i odabir postupka javne nabave
 • Povremena zajednička nabava
 • Određivanje predmeta nabave i podjela na grupe
 • Dokumentacija o nabavi
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • Jamstva
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
 • Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)
 • Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Ponude, odluke i završetak postupka
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
 • Izvještavanje i arhiviranje 

Vrijeme

petak, 31.3.2017. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.