Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Aktualnosti iz novog Zakona o javnoj nabavi

Predavač

Mirjana Čusek-Slunjski

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Novi Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1.1.2017. godine. Zakon je raspoređen u 7 dijelova (osnovne odredbe; sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje; sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje; pravna zaštita; politika javne nabave; prekršajne odredbe; prijelazne i završne odredbe) te sadrži i 10 priloga. Najvažnija promjena uvođenje je obveznosti primjene ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno da najniža cijena više neće biti jedini i najvažniji kriterij za ocjenu ponuda. Obvezna primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude odgođena je do 1.7.2017. godine kako bi se svi dionici sustava pripremili za ovu veliku promjenu. Osim na obveznost primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, naručitelji i ponuditelji se trebaju upoznati s nizom drugih promjena koje uvodi novi Zakon o javnoj nabavi koji ima više od 400 članaka. Iako je i dosadašnji sustav pratio rješenja EU, nerijetko su procesi bili dugi i komplicirani i često su rezultirali poništenjem postupaka javne nabave. Ponuditeljima, posebice malim i srednjim poduzetnicima sudjelovanje u postupcima javne nabave olakšat će uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), odnosno obrasca kojim će ponuditelji dati izjavu da udovoljavaju svim traženim uvjetima, a tek će ponuditelj koji bude najpovoljniji morati dostaviti dokaze. Novi Zakon o javnoj nabavi, predviđa obvezu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi u otvorenim ili ograničenim postupcima javne nabave radova te u postupcima javne nabave usluga i robe velike vrijednosti. Uvodi se novi postupak, „partnerstvo za inovacije“ tj. nova vrsta postupka javne nabave u cilju razvoja i nabave inovativne robe, radova ili usluga. Uvodi se dinamički sustav nabave i e-katalog, propisuju se određena nova izuzeća od primjene zakona (određene vrste pravnih usluga te zajmovi, odnosno krediti). Visina jamstva za ozbiljnost ponude smanjuje se s 5% na 3% te se propisuje da visina jamstva za uredno izvršenje ugovora smije iznositi najviše 10%. Propisuje se poseban blaži pravni režim za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga. U dijelu pravne zaštite propisuje se jedinstveni rok za žalbu od 10 dana, neovisno o vrsti postupka (nabava male ili velike vrijednosti) kao i određene osobito bitne povrede postupka na koje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave pazi po službenoj dužnosti neovisno o fazi postupka u kojoj je žalba izjavljena. Smanjuje se iznos naknade za pokretanje žalbenog postupka za procijenjene vrijednosti nabave do 750.000,00 kuna te se propisuje fiksni iznos naknade za pokretanje žalbenog postupka za žalbu na dokumentaciju o nabavi. Ukida se plaćanje upravne pristojbe za žalbu i propisuje nadležnost Visokog upravnog suda za rješavanje u upravnim sporovima protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Novi Zakon o javnoj nabavi propisuje obvezu objave presuda i rješenja upravnih sudova na internetskim stranicama Državne komisije, bez anonimizacije.

Svrha seminara je na sažet i logičan način dati prikaz najvažnijih promjena koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi. Naglasak je na novim pravilima u dijelu uvjeta i dokaza sposobnosti te zahtjevima vezano uz određivanje visine jamstva. Kada se kreira dokumentacija o nabavi ključno pitanje je kako ispravno i srazmjerno predmetu nabave propisati uvjete i dokaze sposobnosti. Naručitelji trebaju znati na koji način i pomoću kojih dokaza mogu potvrditi da ponuditelji zadovoljavaju uvjete nadmetanja, jer je ESPD samo preliminarna izjava kojom se u fazi predaje ponude dokazuje sposobnost ponuditelja. Cilj seminara je ukazati i na važnost razumijevanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te prikazati modele ENP-a i mogućnosti njegove primjene. Upoznavanje s novim pravilima u sustavu javne nabave korisno je naručiteljima i ponuditeljima. Naručiteljima je to preduvjet za zakonitost poslovanja, a ponuditeljima stepenica više za bolju i kvalitetniju pripremu ponuda. 

Namjena

Seminar je namijenjen predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima. Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2017-0012.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Novi postupci javne nabave
 • Nova izuzeća
 • Uvođenje obveznog savjetovanja s gospodarskim subjektima
 • Prikaz promjena u pravnoj zaštiti
 • Smanjenje žalbenih naknada
 • Pravna i poslovna sposobnost prema novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Ekonomska i financijska sposobnost prema novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Tehnička i stručna sposobnost prema novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Novine u propisivanju jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno izvršenje ugovora
 • ESPD obrazac: kako ga ispunjava naručitelj, kako ponuditelj?
 • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP): apsolutni i relativni model
 • Prikaz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - ENP

Vrijeme

četvrtak, 30.3.2017. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.