Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o komunalnom redarstvu - Komunalni red

Predavač

Božidar Horvat, sudac i predsjednik Upravnog suda u Osijeku

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Zakon o općem upravnom postupku uređuje pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima.

Također, Zakon o općem upravnom postupku primjenjuje se u postupanju u svim upravnim stvarima, dok se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drugačije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi Zakona o općem upravnom postupku.

Zakon o komunalnom gospodarstvu uređuje načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Svrha ovoga seminara je raspraviti sporna pitanja u praksi odnosno pitanja koja se odnose na utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa kao i održavanje komunalnog reda, te posebno donošenja odluke o komunalnom redu te ovlasti postupanja i nadzora komunalnih redara. Namjera seminara je raspraviti sporna pitanja kada se i na koji način primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, kao i kada se i na koji način u konkretnim slučajevima primjenjuje Zakon o komunalnom gospodarstvu, s posebnim osvrtom na postupak donošenja odluka o komunalnom redu i poslove provedbe odluke o komunalnom redu u cilju održavanja komunalnog reda.

Namjena

Seminar je namijenjen službenim osoba u javnopravnim tijelima koji u djelokrugu svoga posla donose rješenja o komunalnom doprinosu, kao i službenim osobama koje obavljaju poslove provedbe odluke o komunalnom redu i poslove nadzora, te svim fizičkim i pravnim osobama koji su opunomoćenici u upravnim sporovima pred upravnim sudovima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusije.

Iz programa seminara

  • primjena u praksi Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o komunalnom gospodarstvu u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu
  • sadržaj i obrazloženje rješenja
  • postupak donošenja odluke o komunalnom redu
  • sadržaj odluke o komunalnom redu
  • poslovi provedbe odluke o komunalnom redu
  • donošenje upravnih akata od strane upravnog tijela u obavljanju poslova provedbe odluke o komunalnom redu
  • poslovi nadzora i ovlasti komunalnih redara
  • sankcije (prekršaji) prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
  • sudska zaštita (upravni spor)

Predavač

Božidar Horvat je sudac i predsjednik Upravnog suda u Osijeku. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu radio je kao odvjetnički vježbenik te kao sudski savjetnik u Općinskom sudu u Daruvaru, a potom kao i sudac Općinskog suda u Daruvaru. Rješenjem ministra pravosuđa 2008. godine privremeno je raspoređen na rad u Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Upravu za organizacijsko-kadrovske poslove. Tijekom rada u Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske bio je član više radnih skupina i radnih tijela te je sudjelovao na pripremi nacrta zakona i drugih propisa. Rješenjem ministra pravosuđa 2011. godine ovlašten je u Upravnom sudu u Splitu u osnivanju obavljati poslove sudske uprave, te je sudjelovao i na Izmjenama Sudskog poslovnika radi omogućavanja početka rada upravnih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Odlukom Državnog sudbenog vijeća: 2011. godine premješten je u Upravni sud u Osijeku gdje je ovlašten u Upravnom sudu u Osijeku obavljati poslove sudske uprave,  2013. godine imenovan je predsjednikom Upravnog suda u Osijeku. Sudjelovao je u radu više radnih skupina te je član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Napisao je brojne stručne članke iz područja upravnog prava te je koautor knjige Komentar Zakona o upravnim sporovima.

Vrijeme

četvrtak, 14.5.2020. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o komunalnom redarstvu - Komunalni red
Vrijeme četvrtak, 14.5.2020. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.