Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Zaštita intelektualnog vlasništva

Predavač

Tamara Jurak, Marina Splivalo

Svrha seminara

Pravo intelektualnog vlasništva nešto je novije i sve aktualnije pravno područje, koje je sve češće predmetom interesa tvrtki pa javne uprave u smislu jasnog definiranja što obuhvaća intelektualno vlasništvo i kako njime upravljati. Predmeti prava intelektualnog vlasništva uređeni su nizom propisa kao što su Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17), Zakon o žigu (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18), Zakon o patentu (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13, 46/18) i dr., a naravno predmetom su i regulacije propisima Europske unije i međunarodnim konvencijama. Cilj ovog seminara je upoznati se sa svim vrstama intelektualnog vlasništva u smislu što sve obuhvaća pravo intelektualnog vlasništva, odnosno, što sve može biti predmetom zaštite. Seminar će obuhvatiti sve što treba znati o tome što je predmet zaštite, koji je postupak zaštite i koja prava stječu nositelji autorskog i srodnih prava, žiga, industrijskog dizajna, patenta te nekih posebnih oblika prava intelektualnog vlasništva. Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je poznavanje svih prava intelektualnog vlasništva.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen je svima koji žele sustavan pregled svih predmeta prava intelektualnog vlasništva i kako ih zaštititi.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

Autorsko pravo i srodna prava

Općenito o autorskom pravu

 • Što je autorsko pravo?
 • Što je autorsko djelo?
 • Tko su nositelji autorskog prava?

Sadržaj autorskog prava i raspolaganje

 • Sadržaj autorskog prava
 • Autorskopravni ugovori
 • Sadržajna ograničenja autorskog prava

Povrede autorskog prava i zaštita autorskog prava

 • Vrste povreda autorskog prava
 • Kako se ostvaruje zaštita autorskog prava

Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

 • Individualno ostvarivanje
 • Kolektivno ostvarivanje

Pravo žiga

Općenito o pravu žiga

 • Pojam i funkcije žiga
 • Vrste žiga

Stjecanje žiga

 • Nacionalna prijava, eu prijava, međunarodna prijava žiga
 • Apsolutne i relativne smetnje za registraciju

Raspolaganje žigom i prestanak žiga

 • Načini raspolaganja žigom
 • Trajanje i prestanak žiga
 • Pravna zaštita žiga

Pravo industrijskog dizajna

Općenito o pravu industrijskog dizajna

 • Pojam i sadržaj prava industrijskog dizajna

Stjecanje industrijskog dizajna

 • Nacionalna prijava, EU prijava, međunarodna prijava
 • Neregistrirani dizajn

Raspolaganje i prestanak dizajna

 • Načini raspolaganja industrijskim dizajnom
 • Trajanje i prestanak dizajna
 • Pravna zaštita

Patenti

Općenito o patentu

 • Izumiteljsko pravo i pravo iz prijave
 • Pravo iz patenta

Stjecanje patenta

 • Nacionalna prijava, EU prijava, međunarodna prijava
 • Ograničenja prava iz patenta

Raspolaganja (izumom, pravom iz prijave, patentom)

 • Načini raspolaganja
 • Trajanje i prestanak
 • Pravna zaštita

Predavač

Tamara Jurak, diplomirana je pravnica i voditeljica pravnih poslova u Sveučilišnom računskom centru – Srce, ustanovi koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Ima više od 10 godina radnog iskustva, među ostalim i na poslovima tumačenja propisa, davanju pravnih mišljenja i savjeta te izradi akata iz područja autorskog prava, uključivo raspolaganju autorskim pravom putem Creative Commons licencija. Predmetno iskustvo je stekla tijekom rada u Srcu, gdje ujedno povremeno drži edukacije iz područja svoje stručnosti za potrebe poslodavca.Trenutno pohađa Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Intelektualno vlasništvo“ pri Sveučilištu u Zagrebu, gdje dodatno usavršava znanje vezano uz pravnu zaštitu intelektualnog vlasništva, među kojima je i autorsko pravo.

Marina Splivalo, diplomirana je pravnica i savjetnica u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 7 godina praktičnog iskustva u savjetovanju i davanju pravnih mišljenja vezano za autorsko pravo, uključivo izradu autorskopravnih ugovora i tumačenje propisa kojima se uređuje autorsko pravo i njegova zaštita. Predmetno iskustvo je stekla za vrijeme rada u Sveučilišnom računskom centru – Srce te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU), gdje je davala pravne savjete i mišljenja te pripremala autorskopravne ugovore za potrebe poslodavca, uključivo ugovore o javnoj nabavi čiji je predmet autorsko djelo. Davala je pravna mišljenja i savjete vezano za autorsko pravo kao osnovu primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj.

Vrijeme

četvrtak, 17.1.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Zaštita intelektualnog vlasništva
Vrijeme četvrtak, 17.1.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.