Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava: Plan nabave, Jednostavna nabava, ESPD, Troškovnik, e-Žalba, Praksa DKOM-a

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0342.

Kako bi postupci jednostavne/javne nabave imali uspješan ishod, između ostalog, potrebno je osmišljeno planiranje, upravljanje i kontrola provedbe postupka nabave pa se u tu svrhu izrađuje plan nabave koji možemo promatrati kao godišnji plan naručitelja u kojem su transparentno iskazane potrebe za nabavom robe, radova ili usluga u proračunskoj/poslovnoj godini i kao postupak planiranja pojedinačne nabave. Na seminaru će se prikazati ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave kroz platformu EOJN-a te plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave. Također će se obraditi pravila i načini provedbe jednostavne nabave u cilju jednostavnijeg i bržeg provođenja navedene vrste nabave s osvrtom na opći akt naručitelja, a također kroz pripremu i provedbu, prikupljanje, otvaranje, pregled i ocjenu ponuda.

Iako je već duže u praksi, nerijetko se eESPD i dalje neispravno priprema, popunjava i dostavlja.  U svrhu poboljšanja korištenja navedenog obrasca provesti će se simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva kroz platformu EOJN-a za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu kvalitativnih kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute za pojašnjenje eESPD-a u okviru onog što se može pojasniti i na koji način te kada od ponuditelja zatražiti novi ESPD.

S obzirom da je Troškovnik kao sastavni dio Ponude, moglo bi se reći, jedan od najbitnijh elemenata, pristupiti će mu se holistički. Od njegova sadržaja i pripreme kroz najčešće pogreške naručitelja, popunjavanja troškovnika kroz najčešće pogreške ponuditelja te najčešćih pogrešaka u fazi pregleda i ocjene troškovnika, kako i na koji naćin iste ispraviti.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Planiranje javne nabave, izrada plana nabave i ažuriranje plana nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN RH plana nabave prema novima podzakonskim  propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
  • Plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave

II. Jednostavna nabava

 • Opći akt naručitelja
 • Priprema i provedba
 • Prikupljanje, otvaranje, pregled i ocjena ponuda

III. Elektronički ESPD obrazac 

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Kvalitativni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta s praktičnom primjenom ESPD obrasca  + Primjeri iz prakse DKOM-a
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

IV. Troškovnik

 • Najčešće pogreške Naručitelja u pripremi troškovnika
 • Najčešće pogreške Ponuditelja u popunjavanju troškovnika
 • Pregled i ocjena troškovnika

V. e-Žalba

VI. Praksa DKOM-a

Predavač

Loreta Zdrilić zvanje magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke u EOJN RH, javno otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, te kao član stručnog povjerenstva sudjeluje u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora/OS s ponuditeljima.

Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave. Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavač je na raznim konferencijama i radionicama kao i u Specijalističkoj izobrazbi u području javne nabave i redovnim usavršavanjima u sustavu javne nabave. 

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj. Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018 - 2020 godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Vrijeme

srijeda, 30.10.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava: Plan nabave, Jednostavna nabava, ESPD, Troškovnik, e-Žalba, Praksa DKOM-a
Vrijeme srijeda, 30.10.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.