Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava: Plan nabave i Registar ugovora prema ZJN 2016 i Pravilniku; Analiza tržišta i prethodno savjetovanje; ESPD obrazac

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0368.

Za uspješnost postupaka javne nabave potrebno je osmišljeno planiranje, upravljanje i kontrola provedbe postupka javne nabave. Plan nabave možemo promatrati kao godišnji plan naručitelja u kojem su transparentno iskazane potrebe za nabavom robe, radova ili usluga u proračunskoj/poslovnoj godini i kao postupak planiranja pojedinačne nabave.

Da bi započeli planiranje nabave potrebno je utvrditi stvarne potrebe i definirati predmet nabave. Svaka nabava mora biti usklađena s proračunom/financijskim planom u kojem se planiraju sredstava za realizaciju nabave.

Nakon potpisivanja ugovora/OS Naručitelj ustrojava registar istih te u njega upisuje određene predmete nabave. Na seminaru će se obraditi ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora.

Svrha seminara je, također, ukazati na važnost samog istraživanja tržišta odnosno prethodne analize tržišta i prethodnog savjetovanja u cilju jačanja osnovnih načela javne nabave, osobito načela jednakog tretmana i načela transparentnosti, te pripreme kvalitetnih troškovnika za provođenje postupaka.

Na seminaru će se provesti simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva kroz platformu EOJN-a za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu osnova za isključenje te kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti razne institute iz ZJN 2016.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

Planiranje javne nabave, izrada plana nabave i ažuriranje plana nabave

 • Pravilnik o izradi plana nabave i registru ugovora
 • Izrada, izmjena i objava na EOJN RH plana nabave prema novim podzakonskim propisima
  • Ogledni primjer plana nabave i izmjena u planu nabave
  • Plan nabave s praktičnim primjerom jednostavne nabave

Registar ugovora – ažuriranje i usklađivanje s Planom nabave

 • Ustrojavanje, ažuriranje i objave registra ugovora
 • Izrada i dopunjavanje Registra ugovora na EOJN RH
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

Analiza tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 • Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi
 • Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedloga naručitelju
 • Priprema i javna objava izvješća o izvršenom prethodnom savjetovanju

Elektronički ESPD obrazac

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Osnove za isključenje s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za osnove za isključenje
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

Predavač

Loreta Zdrilić, mag.oec. Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017).

Obrazovanje je stekla na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Poslovna ekonomija, smjer menadžment. Stekla Certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zaposlena je u KBC Sestre Milosrdnice gdje izvršava funkciju višeg stručnog savjetnika nabave medicinskih i nemedicinskih proizvoda u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke, sudjeluje u procesu otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora s ponuditeljem. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave.

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Posjeduje izvrsne organizacijske, komunikacijske i pregovaračke vještine.

Vrijeme

četvrtak, 17.1.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava: Plan nabave i Registar ugovora prema ZJN 2016 i Pravilniku; Analiza tržišta i prethodno savjetovanje; ESPD obrazac
Vrijeme četvrtak, 17.1.2019. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.